ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​​​​

1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

การจัดตั้งเมืองพัทยา

เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับและเมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

การบริหารเมืองพัทยา

การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย

1.  สภาเมืองพัทยา

2.  นายกเมืองพัทยา

สภาเมืองพัทยา

สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุ   ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 19 วรรคสาม ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี

เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานเสนอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้

สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวนสองคน   แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระทำในการประชุมสภาเมืองพัทยา     ครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป

ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา     เมืองพัทยา ไม่เกินจำนวนรองประธานสภาเมืองพัทยา  เพื่อช่วยเหลือกิจการตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา  การเลือกตั้งนายก         เมืองพัทยาให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี         นับแต่วันเลือกตั้ง  เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พ้น จากตำแหน่ง ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจำนวนไม่เกินสี่คนซึ่งมิใช่สมาชิกเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย

นายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยา  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติและนโยบาย

2. สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา

3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา  เลขานุการนายกเมืองพัทยา  ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษา  ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา

4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ไม่เกินจำนวนรองนายกเมืองพัทยา  และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้  จำนวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน   เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน   เมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา

เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

1. สำนักปลัดเมืองพัทยา

2.ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย    

ปลัดเมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเมืองพัทยา  รองนายกเมืองพัทยา  และพนักงานเมืองพัทยาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 

ตามมาตรา 62  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย  เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขต       เมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้

   1.    การรักษาความสงบเรียบร้อย

   2.    การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

   3.    การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

   4.    การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

   5.    การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

   6.    การจัดการจราจร

   7.    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   8.    การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และการบำบัดน้ำเสีย

   9.    การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

 10.   การจัดให้มีการควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  และที่จอดรถ

 11.   การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจำหน่ายอาหาร  โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น          

 12.   การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

 13.   การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 14.   อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

มาตรา  16

1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบาย

3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

4.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

5.  การสาธารณูปการ

6.  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ

7.  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.  การจัดการศึกษา

10.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

11.  การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.  การส่งเสริมกีฬา

15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.  การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

19.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

24.  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.  การผังเมือง

26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.  การควบคุมอาคาร

29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.  กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด​