ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
​​หัวหน้าส่วนการบริหารราชการเมืองพัทยา

          1.  นายชนัฐพงศ์                  ศรีวิเศษ           ปลัดเมืองพัทยา

          2.  นายสุธรรม                  เพ็ชรเกตุ             รองปลัดเมืองพัทยา

          3.  นายวุฒิพล                  เจริญผล              รองปลัดเมืองพัทยา

  สำนักปลัดเมืองพัทยา

          1.  นายธีรศักดิ์                  จตุพงษ์               ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง                                

                                                                         ​รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา
          2.  นางไพรวัลย์                 หงษ์ษา               หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา

          3.  นายธีรศักดิ์                  จตุพงษ์               ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

          4.  นายสุรัตน์                   เทพฉายโต           ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

 สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ​
          1.  นายสุทธิศักดิ์                เจริญเรืองทรัพย์    ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

          2.  นายสุทธิศักดิ์                เจริญเรืองทรัพย์    ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

          3.  นายสุทธิศักดิ์                เจริญเรืองทรัพย์    ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

          4.  นายสุรศักดิ์                  จันทร์สมบูรณ์       ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 สำนักการคลัง 
 
          1.  นางสาวรสริน               นิรันดร์สวัสดิ์         ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลังรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง

          2.  นางสาวรสริน               นิรันดร์สวัสดิ์         ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

          3.  นางปุญชรัศมิ์               สุพิพัฒนโมลี        ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

 สำนักการช่าง 

         1.  นายสุนทร                   สมประมัย            ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

         2.  นายญัติพงค์                อินทรัตน์             ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร

         3.  นายอนุวัตร                  ทองคำ               ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง

         4.  นายธิปชัย                   รัตนวีรถาวร          หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนผังเมือง

         5.  นายณัฐพงศ์                แสนทวีสุข            หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

         6.  นายพุฒิเศรษฐ์             เจริญพจน์            หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ

 สำนักการสาธารณสุข


         1.  นางสุภาพรณ์               เชิดชัยภูมิ           ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข

         2.  นางรุ่งนภา                  ทับหนองฮี           ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

         3.  ร.ต.อ. หญิงกัญรภา        มุกดาสนิท          ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค

         4.  นางปุณณภา                ทองพันธุ์            ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ

         5.  นายปราโมทย์              ทรัพย์แสง           ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย

         6.  ร.ต.อ. หญิงพรพนา        โชคไทย            ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

         7.  นางรุ่งนภา                  ทับหนองฮี           ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา​

 สำนักสิ่งแวดล้อม


        1.  นายสุธีร์                      ทับหนองฮี           ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

        2.  นายโอฬาร                  จันทร์ผุย             ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

        3.  นายปราโมทย์              ทรัพย์แสง            ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ

 สำนักการศึกษา​

        1.  นายนพสิทธิ์ชา              ณ นคร               ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

        2.  นายวีรพัฒน์                 กุดแถลง              ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

        3.  นายนพสิทธิ์ชา              ณ นคร               ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา

        4.  นางสาววรรณภา           วรรณศรี              หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

 สำนักพัฒนาสังคม​

        1.  นางสาวพรรณี              ลิ้มเจริญ              ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
        2.  นางสาววารุณี               ช้างม่วง              ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน
        3.  นางสาวธีราภรณ์           ศรีจันทร์             ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม​
 
 สำนักช่างสุขาภิบาล​

        1.  นายวิรัตน์                    จิระศรีไพฑูรย์       ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล 

        2.  นายสมภพ                  วันดี                   ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ

        3. นางสาวกษิมา                อนันทยากร        หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ​

 สำนักส่งเสริมก่รท่องเที่ยว

        1.  นางอรวรา                   กรพินธุ์               ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

        2.  นางอรวรา                   กรพินธุ์               ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเทียวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

        2.  นายเสรี                      จำปาเงิน             ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

        3.  นายณัฐพล                  ธีรวุฒิวรเวทย์        ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

 สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

        1.  นายชวลิต                    ประดิษฐพฤกษ์      หัวหน้าฝ่ายสว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน​

กองการพัสดุและทรัพย์สิน ​​

        1.  นางน้ำผึ้ง                    ชาลีชาติ              ผู้อำนวยการกองการพัสดุและทรัพย์สิน

กองการเจ้าหน้าที่ ​​

        1.  นายชาลี                     ดวงดารา             ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 กลุ่มกฎหมาย 

​​        1. ว่าที่ ร.ต.ไชยา               วิสุทธิปราณี          หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

        1. นางสาวกัญจ์นภัส           พิสิฐพงศกร         หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน​