ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​​​

ตราครุฑ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-----------------------------

                  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเมืองพัทยา และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา  เพี่อให้การกำหนด โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเมืองพัทยา  สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา  อันจะบังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล​อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓  มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้เมืองพัทยากำหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ดังต่อไปนี้


                   ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๕

                   ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป

                   ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๔๘  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเมืองพัทยา  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ และยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา (เพิ่มเติม) ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

                   "ข้อ  ๒๔๘  ให้เมืองพัทยากำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด    ในกฎหมายว่าด้วยเมืองพัทยา  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เมืองพัทยา

                   ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้คำนึงถึงความต้องการและ          ความเหมาะสมของเมืองพัทยา  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

สำนักปลัดเมืองพัทยา

                   (๒)  กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

                   ให้ส่วนราชการตาม (๑) มีฐานะเป็นสำนัก

 
ข้อ  ๒๔๙  ให้เมืองพัทยาประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามข้อ  ๒๔๘  วรรคสอง (๒)  ซึ่งมีความจำเป็นในการบริหารราชการของเมืองพัทยา ดังนี้

                   ก.  ส่วนราชการที่เป็นสำนักหรือกอง

            (๑)  สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                      (๒)  สำนักการคลัง

                      (๓)  สำนักการช่าง

                      (๔)  สำนักการสาธารณสุข

                      (๕)  สำนักการศึกษา

                      (๖)  สำนักการช่างสุขาภิบาล            

                      (๗)  สำนักพัฒนาสังคม

                      (๘)  สำนักสิ่งแวดล้อม          

                      (๙)  กองการพัสดุและทรัพย์สิน    

                      (๑๐)  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  

                      (๑๑)  กองการเจ้าหน้าที่

                           ข. หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมาย และสำนักงานเมืองพัทยาสาขา 

ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม ข. ขึ้นตรงต่อปลัดเมืองพัทยา

           ข้อ  ๒๕๑  ในการประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ  ๒๕๐  ให้เมืองพัทยาจัดทำเป็นประกาศเมืองพัทยา  โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยมีแนวทางการกำหนด ดังนี้

                      (๑)  สำนักปลัดเมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเมืองพัทยา งานประสานราชการ  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  งานเลขานุการเมืองพัทยาและผู้บริหารส่วนราชการเมืองพัทยา  กิจการสภาเมืองพัทยา  การอำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ แบบบูรณาการเชิงรุก  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งานป้องกันภัยพิบัติ  การอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอัคคีภัย การสนธิกำลัง   การประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน  การเฝ้าระวังภัยพิบัติ  การอำนวยการความปลอดภัย การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางบกและทางทะเล  การบูรณาการ  การส่งเสริมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางด้านให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและปฏิบัติราชการอื่นที่ไม่ได้กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                      (๒)  สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย เป้าหมาย การจัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และการกำหนดทิศทางและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ  การดำเนินการวิจัยพัฒนาและประเมินผล การบริหารการปฏิบัติงานตามแผนและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการบริหาร การบริการประชาชน การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                      (๓)  สำนักการคลัง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชีของเมืองพัทยา ตลอดจนการรับจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่พนักงานเมืองพัทยา รวมทั้งการตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างประจำ การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ทุกชนิด จัดทำประมาณการรายรับประจำปีแจ้งประเมินภาษี รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของเมืองพัทยา ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระ การขอปลด ขอลดค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี ตลอดจนการผ่อนชำระภาษี การยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากการใช้ที่สาธารณะ ท่าเทียบเรือ ทรัพย์สินของเมืองพัทยา รับชำระและติดตามเร่งรัดค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเช่าที่สาธารณะเพื่อบริการที่จอดยานยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์เป็นรายได้ของเมืองพัทยา งานจดทะเบียนพาณิชย์ รับรองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางให้เมืองพัทยาได้รับจัดสรรรายได้เพิ่มจากส่วนที่รัฐบาลจัดสรรให้กับท้องถิ่นในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                      (๔)  สำนักการช่าง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตควบคุมอาคารและการก่อสร้าง การขออนุญาตและควบคุมด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การวางและควบคุมด้านผังเมือง การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ การจัดรูปและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบำรุงรักษาและบูรณะสาธารณูปโภค อาคาร และสิ่งก่อสร้าง การสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น การจราจรและขนส่ง เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

                      (๕)  สำนักการสาธารณสุข  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมสนับสนุน การจัดบริการด้านการรักษาโรค  การป้องกันและควบคุมโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข  การสุขาภิบาลอาหาร                การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                      (๖)  สำนักการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานศาสนา การสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพื่อการศึกษา  การสนองงานของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันอันสูงสุดของประเทศ  งานกีฬาและนันทนาการเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนโรงเรียน และการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                      (๗)  สำนักการช่างสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำและการบริหารพื้นที่น้ำท่วม การออกแบบและวางโครงการระบบระบายน้ำ การควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม น้ำกัดเซาะ ระบบท่อ          ระบบสูบน้ำ  การบำรุงรักษาเครื่องกลและโรงงาน การขออนุญาตและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ งานจัดการคุณภาพน้ำรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ การจัดการคุณภาพน้ำ สถานการณ์มลพิษทางน้ำ การจัดการปัญหามลภาวะทางน้ำทางวิศวกรรม เฝ้าระวังดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง และทะเล ตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง  จากอาคารสถานประกอบการต่างๆที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                       (๘)  สำนักพัฒนาสังคม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคใน                  การดำรงชีวิต การส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                        (๙)  สำนักสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพและเฝ้าระวังอากาศ เสียง ยานพาหนะและแหล่งอื่นๆ รวมทั้งการจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลพื้นที่สีเขียว  การใช้เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                       (๑๐)  กองการพัสดุและทรัพย์สิน  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ การจ้างงานก่อสร้างหรือบริการ การปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักและกอง  ควบคุมการจ่ายโอนทรัพย์สิน การจดทะเบียน การต่อทะเบียน  และการจำหน่ายทรัพย์สิน การพัฒนาระบบการบริหารพัสดุ ควบคุมและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                       (๑๑)  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของประเทศในระดับภูมิภาค และระดับโลก  มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  การวางแผน การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่   เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดมหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การจัดมหกรรมกีฬา การจัดกิจกรรมประชุมนิทรรศการ และนันทนาการระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยว  การเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ  การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแนวใหม่ ให้เมืองพัทยามีความทันสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่มาใช้ในการออกแบบการผลิตสื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  สื่อเคลื่อนไหว เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวดิจิตอลที่สมบูรณ์ การส่งเสริมการผลิตสารคดีและภาพยนตร์  รวมทั้งการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัยเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาอารยประเทศได้เข้าถึงการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้โดยง่าย สร้างกระแสนิยมสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าบริการการท่องเที่ยว กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การวิเทศสัมพันธ์นำเอกลักษณ์อันโดดเด่นเชิดชูสานสัมพันธ์อันดีกับนานาอารยประเทศ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                       (๑๒)  กองการเจ้าหน้าที่  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเมืองพัทยา  ได้แก่  การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  งานวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                       (๑๓)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบการปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                       (๑๔)  กลุ่มกฎหมาย  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและเสนอแนะด้านระเบียบ กฎหมายแก่เมืองพัทยาและหน่วยงานต่างๆ ประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดในการว่าต่างและแก้ต่างแก่คดีแพ่งทุกชั้นศาล ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิด การพิจารณาคำขออุทธรณ์ภาษี ดำเนินการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาของเมืองพัทยา ดำเนินการฟ้องร้องคดีล้มละลาย การบังคับคดีและวางทรัพย์ การพิจารณาร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของเมืองพัทยา พิจารณาตอบข้อหารือ ชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย​

                                     ​  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕​

                                                                       ​​

                                                        (นายภัครธรณ์   เทียนไชย)​

                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ปฏิบัติราชการแทน

                                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

                                                      ประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา​​