ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
​นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยา

          คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 435/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา ดังรายนามต่อไปนี้

พลตำรวจตรี อนันต์       เจริญชาศรี                            นายกเมืองพัทยา

พลตำรวจตรี บัณฑิต           คุณจักร์                           รองนายกเมืองพัทยาลำดับที่ 1

นายวิเชียร                       พงษ์พานิช                       รองนายกเมืองพัทยาลำดับที่ 2

นายสุขวัฒน์                     สุขสวัสดิ์                          รองนายกเมืองพัทยาลำดับที่ 3

นายอภิชาติ                      วีรปาล                            รองนายกเมืองพัทยาลำดับที่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

            คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 332/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายก     เมืองพัทยา และคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 556/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ดังรายนามต่อไปนี้

                        พลเอก เอกนันต์                รัตนโสภา                                    ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

                        นางสิริ                            เสียงเจริญ                       ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

เลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา

            คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 333/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา, คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 379/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 557/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ดังรายนามต่อไปนี้

                        พลโท พิทักษ์                   เกียรติพันธ์                       เลขานุการนายกเมืองพัทยา

                        พันตำรวจเอก สุธี               ทิพย์สุข                           ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา

                        นายวิโรจน์                        ตันติธรรม                        ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา

                        นายเดชา                         โชคโสภณกูล                   ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา

                        พลตำรวจตรี พินิต               มณีรัตน์                          ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา

สมาชิกสภาเมือง​

            สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว  คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3512/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาเมืองพัทยา และคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 3513/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเมืองพัทยา ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอนันต์              อังคณาวิศัลย์            ประธานสภาเมืองพัทยา

2. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์       รตารุณ               รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1

3. พลตรี ภพอนันฒ์           เหลืองภานุวัฒน์    รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2

4. ดร.วสันต์                      นาวเหนียว         สมาชิกสภาเมืองพัทยา

5. นายชาคร                     กัญจนวัตตะ        สมาชิกสภาเมืองพัทยา

6. นายศักดิ์สิทธิ์                 แย้มศรี              สมาชิกสภาเมืองพัทยา

7. นายสินธ์ไชย                 วัฒนศาสตร์สาธร   สมาชิกสภาเมืองพัทยา

8. นายโชฎึก                     โชติกำจร            สมาชิกสภาเมืองพัทยา

9. นายธเนศ                     ศุภรสหัสรังสี        สมาชิกสภาเมืองพัทยา

10. นายเฉลิม                   ประสาททอง        สมาชิกสภาเมืองพัทยา

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ตามคำสั่งสภาเมืองพัทยา ที่ 9/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม    พ.ศ. 2559  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา คือ

1. นายบุญอนันต์               พัฒนสิน              เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา​