ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
​​​การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของผู้เยี่ยมเยือนพัทยา จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปี พ.ศ. 2558 

พัทยา ชลบุรี
1. คนไทย                                                                                                                                                      (หน่วย: บาท/คน/วัน)

ค่าใช้จ่ายรายหมวด​นักท่องเที่ยว​ ​ ​​นักทัศนาจร​ ​ ​​​ผู้เยื่ยมเยือน ​​ ​
มกราคม-ธันวาคม25582557%Change25582557%Change25582557%Change
1. ค่าที่พัก853.79792.44+ 7.74 0.000.00+ 0.00 793.65   740.05 + 7.24
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม808.31738.61+ 9.44 572.68533.38+ 7.37 791.72   725.04 + 9.20
3. ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก554.39497.78+ 11.37 348.16328.25+ 6.07 539.87   486.57 + 10.95
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง401.38362.61+ 10.69 217.12194.65+ 11.54 388.41   351.50 + 10.50
5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด186.05173.88+ 7.00 141.22122.24+ 15.53 182.90   170.47 + 7.29
6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด266.04249.42+ 6.66 161.40151.90+ 6.25 258.67   242.97 + 6.46
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ122.46118.13+ 3.67 101.5894.21+ 7.82 120.99   116.55 + 3.81
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน3,192.422,932.87+ 8.85 1,542.161,424.63+ 8.25 3,076.21 2,833.15 + 8.58

​​ 

​2. ชาวต่างประเทศ​                                                                      ​                                                                      ​         (หน่วย: บาท/คน/วัน)

ค่าใช้จ่ายรายหมวด​นักท่องเที่ยว​ ​ ​​นักทัศนาจร ​ ​​​ผู้เยื่ยมเยือน ​ ​
มกราคม-ธันวาคม25582557%Change25582557%Change25582557%Change
1. ค่าที่พัก1,378.83 1,231.62 + 11.95 0.00          -   + 0.00 1,371.32 1,224.74 + 11.97
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม938.74   862.88 + 8.79 662.19   594.12 + 11.46 937.23   861.37 + 8.81
3. ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก625.61   573.40 + 9.11 514.58   485.21 + 6.05 625.01   572.91 + 9.09
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง668.68   572.36 + 16.83 398.23   344.52 + 15.59 667.21   571.09 + 16.83
5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด253.85   238.79 + 6.31 178.89   163.78 + 9.23 253.44   238.37 + 6.32
6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด328.54   307.83 + 6.73 265.29   251.09 + 5.66 328.20   307.51 + 6.73
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ119.06   108.74 + 9.49 102.34     98.65 + 3.74 118.96   108.69 + 9.45
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน4,313.31 3,895.62 + 10.72 2,121.52 1,937.37 + 9.51 4,301.37
 3,884.68 
+ 10.73

 

รวมผู้เยี่ยมเยือน                                                                      ​                                                                              ​         (หน่วย: บาท/คน/วัน)

ค่าใช้จ่ายรายหมวด​นักท่องเที่ยว​ ​ ​​นักทัศนาจร ​ ​​ผู้เยื่ยมเยือน ​ ​
มกราคม-ธันวาคม25582557%Change25582557%Change25582557%Change
1. ค่าที่พัก1,269.37 1,133.82 + 11.96 0.00          -   + 0.00 1,244.33 1,111.44 + 11.96
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม911.55   835.20 + 9.14 591.95   546.55 + 8.31 905.24   829.51 + 9.13
3. ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก610.77   556.56 + 9.74 383.98   362.30 + 5.98 606.29   552.73 + 9.69
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง612.96   525.65 + 16.61 256.11   227.15 + 12.75 605.92   519.76 + 16.58
5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด239.72   224.33 + 6.86 149.33   131.25 + 13.78 237.94   222.50 + 6.94
6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด315.51   294.82 + 7.02 183.77   173.41 + 5.97 312.91   292.42 + 7.01
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ119.77   110.83 + 8.07 101.74     95.17 + 6.90 119.41   110.52 + 8.04
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน4,079.65 3,681.21 + 10.82 1,666.88 1,535.83 + 8.53 4,032.04
 3,638.88 
+ 10.80