ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน


ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา805872.502227.504475.86610.3423.46610.34
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ16743.75956.25685.71114.2900.0000.00
3สำนักการคลัง88100.0000.00675.00225.0000.0000.00
4สำนักการช่าง491836.743163.261266.67633.3300.0000.00
5สำนักการสาธารณสุข955861.053738.954475.861424.1400.000

​0.00

6สำนักการศึกษา634571.431828.574293.3312.2200.0024.45
7สำนักการช่างสุขาภิบาล15853.33746.67787.50112.5000.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม342985.29514.712896.550   0.0013.4500.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม341647.061852.941381.2500.00212.5016.25
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว231982.61417.391894.7400.0000.0015.26
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่11981.82218.18888.89111.1100.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย4250.00250.002100.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน11100.0000.0000.0000.001100.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน281864.291035.711688.89211.1100.0000.00
รวมทั้งสิ้น46429964.4416535.5624983.283411.3762.01103.34

 

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานงบประมาณที่บรรจุในแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละงบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละ
งบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุน
1สำนักปลัดเมืองพัทยา182,730,318353,000,00090,343,070353,000,00049.44100.0092,387,248050.560.00
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ30,130,53556,833,70010,302,60056,833,70034.19100.0019,827,935065.810.00
3สำนักการคลัง8,332,80008,185,000098.230.00147,80001.770.00
4สำนักการช่าง605,935,736283,521,70033,852,000283,521,7005.59100.00572,083,736094.410.00
5สำนักการสาธารณสุข230,632,615371,528,495154,080,388305,951,71166.8182.3576,552,22765,576,78433.1917.65
6สำนักการศึกษา321,466,315060,163,980018.720.00261,302,3350.0081.28​0.00
7สำนักการช่างสุขาภิบาล137,220,500108,896,10022,853,50068,452,10016.6662.86114,367,00040,444,00083.3437.14
8สำนักพัฒนาสังคม15,728,25080,050,80010,125,00080,050,80064.38100.005,603,250035.620.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม246,318,520416,250,00031,617,000012.840.00214,701,520416,250,00087.16100.00
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว94,302,10050,000,00072,202,90030,000,00076.5760.0022,099,20020,000,00023.4340.00
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน732,6000588,200080.290.00144,400019.710.00
12กองการเจ้าหน้าที่9,015,00006,249,000069.320.002,766,000030.680.00
13กลุ่มกฎหมาย403,9000196,000048.530.00207,900051.470.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน30,000030,0000100.000.00000.000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน110,964,10050,000,00037,475,30050,000,00033.77100.0073,488,800066.230.00
รวม1,993,943,2891,770,080,795538,263,9381,227,810,01127.0069.361,455,679,351542,270,78473.0030.64
รวมงบประมาณทั้งสิ้น                          3,764,024,0841,766,073,94946.921,997,950,13553.08

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบเมืองพัทยางบอุดหนุนดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิก
1สำนักปลัดเมืองพัทยา90,343,070353,000,000106,586,870331,370,0001,476,0003,910,200
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ10,302,60056,833,70022,636,30044,500,00000
3สำนักการคลัง8,185,00006,737,0001,448,00000
4สำนักการช่าง33,852,000283,521,70020,864,900296,508,80000
5สำนักการสาธารณสุข154,080,388305,951,71193,716,844366,315,25500
6สำนักการศึกษา60,163,980058,563,980550,00001,050,000
7สำนักการช่างสุขาภิบาล22,853,50068,452,10091,305,60000

0

8สำนักพัฒนาสังคม10,125,00080,050,80090,075,800100,00000
9สำนักสิ่งแวดล้อม31,617,000025,617,00005,200,000800,000
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว72,202,90030,000,000100,202,900002,000,000
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน588,2000588,200000
12กองการเจ้าหน้าที่6,249,00006,199,00050,00000
13กลุ่มกฎหมาย196,0000196,000000
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน30,00000030,0000
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน37,475,30050,000,00079,075,3008,400,00000
รวม538,263,9381,227,810,011702,365,6941,049,242,0556,706,0007,760,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น1,766,073,94939.7759.410.380.44

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา735169.862230.144282.3511.9623.92611.77
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ1450.00964.295100.0000.0000.0000.00
3สำนักการคลัง88100.0000.00675.00225.0000.0000.00
4สำนักการช่าง471634.043165.961275.00425.0000.0000.00
5สำนักการสาธารณสุข482347.922552.081565.22834.7800.0000.00
6สำนักการศึกษา634571.431828.574293.3312.2200.002

4.45

7สำนักการช่างสุขาภิบาล13753.85646.157100.0000.0000.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม312683.87516.132596.1500.0013.8500.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม331648.491751.511381.2500.00212.5016.25
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว201680.00420.001593.7500.0000.0016.25
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่11981.82218.18888.89111.1100.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย4250.00250.002100.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน11100.0000.0000.0000.001100.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน271762.961037.041588.24211.7600.0000.00
รวมทั้งสิ้น39624561.8715138.1321085.71197.7662.45104.08

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา77100.0000.002 28.57571.4300.0000.00
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ22100.0000.00150.00150.0000.0000.00
3สำนักการคลัง000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4สำนักการช่าง22100.0000.0000.002100.0000.0000.00
5สำนักการสาธารณสุข473572.921227.08     2982.86617.1400.0000.00
6สำนักการศึกษา000.0000.0000.0000.0000.000

0.00

7สำนักการช่างสุขาภิบาล2150.00150.001100.0000.0000.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม100.001100.0000.0000.0000.0000.00
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน000.0000.0000.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่000.0000.0000.0000.0000.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย000.0000.0000.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน000.0000.0000.0000.0000.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน11100.0000.001100.0000.0000.0000.00
รวมทั้งสิ้น685479.411420.594074.071425.9300.0000.00

 

 

​​ ​