ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1


ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา946771.282728.725480.60811.9400.0057.46
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ10880.00220.00337.50450.0000.00112.50
3สำนักการคลัง11872.73327.27675.00225.0000.0000.00
4สำนักการช่าง483470.831429.1725.883191.1800.0012.94
5สำนักการสาธารณสุข382873.681026.321967.86932.1400.0000.00
6สำนักการศึกษา816276.541923.464979.03711.2934.843

4.84

7สำนักการช่างสุขาภิบาล15746.67853.33342.86457.1400.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม362980.56719.442689.6513.4513.4513.45
9สำนักสิ่งแวดล้อม24937.501562.50666.67111.1100.00222.22
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว332678.79721.212076.92519.2300.0013.85
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่11981.82218.189100.0000.0000.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย22100.0000.002100.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน11100.0000.001100.0000.0000.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน342264.711235.291150.00627.2714.55418.18
รวมทั้งสิ้น44131571.4312628.5721467.947824.7651.59185.71

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณที่บรรจุในแผ​นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละงบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละ
งบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุน
1สำนักปลัดเมืองพัทยา146,237,748406,551,00073,935,980327,000,00050.5680.4372,301,76879,551,00049.4419.57
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ8,792,980153,660,00010,387,28060,160,000118.1339.15093,500,0000.0060.85
3สำนักการคลัง39,109,97807,711,680019.720.0031,398,298080.280.00
4สำนักการช่าง447,165,210535,800,000103,815,500272,643,30023.2250.89343,349,710263,156,70076.7849.11
5สำนักการสาธารณสุข304,677,270335,600,00091,593,350252,600,00030.0675.27213,083,92083,000,00069.9424.73
6สำนักการศึกษา118,838,70058,220,32045,712,42053,184,10038.4791.3573,126,2805,036,22061.538.65
7สำนักการช่างสุขาภิบาล219,470,400130,000,00096,117,400043.800.00123,353,000130,000,00056.20100.00
8สำนักพัฒนาสังคม10,887,45069,522,0006,139,45069,522,00056.39100.004,748,000043.61

​0.00

9สำนักสิ่งแวดล้อม109,933,87010,050,00016,085,000014.630.0093,848,87010,050,00085.37100.00
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว94,829,200120,000,00075,599,600079.720.0019,229,600120,000,00020.28100.00
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน903,1000847,900093.890.0055,20006.110.00
12กองการเจ้าหน้าที่11,603,00005,486,000047.280.006,117,000052.720.00
13กลุ่มกฎหมาย204,0000175,000085.780.0029,000014.220.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน30,000030,0000100.000.00000.000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน131,372,500277,000,00022,867,00067,000,00017.4124.19108,505,500210,000,00082.5975.81
รวม1,644,055,4062,096,403,320556,503,5601,102,109,40033.8552.571,087,551,846994,293,92066.1547.43
รวมงบประมาณทั้งสิ้น3,740,458,7261,658,612,96044.342,081,845,76655.66

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4  (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ลำดับที่ชื่อหน่วยงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบเมืองพัทยางบอุดหนุนดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิก
1สำนักปลัดเมืองพัทยา73,935,980327,000,000201,163,270195,972,71003,800,000
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ10,387,28060,160,00060,855,0009,592,2800100,000
3สำนักการคลัง7,711,68002,211,6805,500,00000
4สำนักการช่าง103,815,500272,643,30092,977,000283,371,8000110,000
5สำนักการสาธารณสุข91,593,350252,600,00018,557,490325,635,86000
6สำนักการศึกษา45,712,42053,184,10044,408,50053,060,020320,0001,108,000
7สำนักการช่างสุขาภิบาล96,117,40003,850,00092,267,4000

0

8สำนักพัฒนาสังคม6,139,45069,522,00075,031,45030,000100,000500,000
9สำนักสิ่งแวดล้อม16,085,00005,265,0004,320,00006,500,000
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว75,599,600066,706,9007,392,70001,500,000
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน847,9000847,900000
12กองการเจ้าหน้าที่5,486,00005,486,000000
13กลุ่มกฎหมาย175,0000175,000000
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน30,000030,000000
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน22,867,00067,000,00027,414,00060,853,000400,0001,200,000
รวม556,503,5601,102,109,400604,979,1901,037,995,770820,00014,818,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น1,658,612,96036.4862.580.050.89

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1


ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา835869.882530.124882.7658.6200.0058.62
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ77100.0000.00228.57457.1400.00114.29
3สำนักการคลัง11872.73327.27675.00225.0000.0000.00
4สำนักการช่าง433172.091227.9113.232993.5400.0013.23
5กล่องข้อความ: 84    -

สำนักการสาธารณสุข

291965.521034.481263.16736.8400.0000.00
6สำนักการศึกษา786076.921823.084880.00610.0035.0035.00
7สำนักการช่างสุขาภิบาล13753.85646.15342.86457.1400.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม332678.79721.212388.4513.8513.8513.85
9สำนักสิ่งแวดล้อม22836.361463.64562.50112.5000.00225.00
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว282278.57621.431672.73522.7300.0014.54
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่11981.82218.189100.0000.0000.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย22100.0000.002100.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน11100.0000.001100.0000.0000.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน291965.521034.48947.37526.3215.26421.05
รวมทั้งสิ้น39328071.2511328.7518867.146924.6451.79186.43

 


​สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 1ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา11981.82218.18666.67333.3300.0000.00
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ3133.33266.671100.0000.0000.0000.00
3สำนักการคลัง000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4สำนักการช่าง5360.00240.00133.33266.6700.0000.00
5สำนักการสาธารณสุข99100.0000.00777.78222.2200.000

0.00

6สำนักการศึกษา3266.67133.33150.00150.0000.0000.00
7สำนักการช่างสุขาภิบาล200.002100.0000.0000.0000.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม2150.00150.001100.0000.0000.0000.00
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว5480.00120.004100.0000.0000.0000.00
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน000.0000.0000.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่000.0000.0000.0000.0000.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย000.0000.0000.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน000.0000.0000.0000.0000.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน5360.00240.00266.67133.3300.0000.00
รวมทั้งสิ้น483572.921327.082674.29925.7100.0000.00