ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 -3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน


ลำดับที่ชื่อหน่วยงานโครงการที่บรรจุในแผนโครงการที่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละโครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละโครงการ    อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละโครงการที่ยกเลิกร้อยละ
1สำนักปลัดเมืองพัทยา702637.144462.861557.691142.3100.0000.00
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ271970.37829.63526.321263.1500.00210.53
3สำนักการคลัง221150.001150.001090.9119.0900.0000.00
4สำนักการช่าง941920.217579.79736.841157.9000.0015.26
5สำนักการสาธารณสุข1714828.0712371.934287.50510.4200.0012.08
6สำนักการศึกษา866474.422225.585078.131218.75230.120

0.00

7สำนักการช่างสุขาภิบาล231147.83      1252.17763.64436.3600.0000.00
8สำนักพัฒนาสังคม613659.022540.983288.89411.1100.0000.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม451533.333066.671173.33426.6700.0000.00
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว352777.14822.861866.67829.6300.0013.70
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน33100.0000.003100.0000.0000.0000.00
12กองการเจ้าหน้าที่22940.911359.09888.89111.1100.0000.00
13กลุ่มกฎหมาย22100.0000.002100.0000.0000.0000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน22100.0000.002100.0000.0000.0000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน261869.23830.771055.55738.8900.0015.56
รวมทั้งสิ้น68931044.9937955.01    22271.618025.8120.6561.93


สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)


1.โครงการที่บรรจุในแผน จำนวนทั้งสิ้น                       689       โครงการ                         

1.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ             310       โครงการ    คิดเป็นร้อยละ       44.99       ​

1.2 โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ          379       โครงการ   คิดเป็นร้อยละ       55.01  

2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ              310       โครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                  222       โครงการ             คิดเป็นร้อยละ       71.61

2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ                 80         โครงการ             คิดเป็นร้อยละ       25.81

2.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ                      2        โครงการ             คิดเป็นร้อยละ         0.65

2.4 โครงการที่ยกเลิก                                    6          โครงการ            คิดเป็นร้อยละ         1.93


สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานงบประมาณที่บรรจุในแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละงบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติร้อยละ
งบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุน
1สำนักปลัดเมืองพัทยา267,674,850338,500,00062,387,55062,000,00023.3118.32205,287,300276,500,00076.6981.68
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ83,695,880225,023,80040,202,550225,023,80048.03100.0043,493,330051.970.00
3สำนักการคลัง42,578,136018,395,300043.200.0024,182,836056.800.00
4สำนักการช่าง1,062,905,750380,253,00090,904,630157,000,0008.5541.29972,001,120223,253,00091.4558.71
5สำนักการสาธารณสุข518,110,600752,500,00052,842,800252,500,00010.2033.55465,267,800500,000,00089.8066.45
6สำนักการศึกษา265,938,18060,709,58064,030,23052,847,00024.0887.05201,907,9507,862,58075.9212.95
7สำนักการช่างสุขาภิบาล590,180,000121,023,30025,909,100121,023,300   4.39100.00564,270,900095.610.00
8สำนักพัฒนาสังคม29,246,05061,702,80011,475,55061,702,80039.24100.0017,770,500060.760.00
9สำนักสิ่งแวดล้อม1,660,403,100100,000,00042,740,700        02.570.001,617,662,400100,000,00097.43

​100.00

10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว91,777,500121,000,00083,971,700121,000,00091.50100.007,805,80008.500.00
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน974,8000740,000075.910.00234,800024.090.00
12กองการเจ้าหน้าที่20,079,00030,000,0002,336,50030,000,00011.64100.0017,742,500088.360.00
13กลุ่มกฎหมาย100,0000102,0000102.000.00000.000.00
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน47,000047,0000100.000.00000.000.00
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน152,582,70067,000,00032,862,00067,000,00021.54100.00119,720,700078.460.00
รวม4,786,293,5462,257,712,480528,947,6101,150,096,90011.0550.944,257,345,9361,107,615,58088.9549.06
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,044,006,0261,679,044,51023.845,364,961,51676.16


สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ)


3.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน)  จำนวนทั้งสิ้น   7,044,006,026  บาท     

3.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ       1,679,044,510  บาท         คิดเป็นร้อยละ   23.84                                                                                                                                       

3.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ      5,364,961,516  บาท         คิดเป็นร้อยละ   76.16


4.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยา)  จำนวนทั้งสิ้น   4,786,293,546  บาท                       

4.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.)   528,947,610  บาท       คิดเป็นร้อยละ   11.05                                                                                                                                       

4.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.)  4,257,345,936  บาท    คิดเป็นร้อยละ   88.95   

    

5.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบอุดหนุน)  จำนวนทั้งสิ้น   2,257,712,480  บาท                    

5.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน)   1,150,096,900  บาท      คิดเป็นร้อยละ   50.94                                                                                                                                

5.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน)  1,107,615,580  บาท             คิดเป็นร้อยละ   49.06     

      

หมายเหตุ : รวมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน  342,807,300  บาท    (รวมเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 1,492,904,200 บาท)        


สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3  (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบดำเนินการจริงร้อยละผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบเมืองพัทยางบอุดหนุนงบ มพย.งบอุดหนุนดำเนินการ  แล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิก
1สำนักปลัดเมืองพัทยา62,387,55062,000,00041,620,23639,622,00066.7163.9117,479,300106,908,25000
2สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ40,202,550225,023,8003,252,542120,550,0008.0953.571,952,550263,023,8000250,000
3สำนักการคลัง18,395,30005,725,558031.120.005,995,30012,400,000        00
4สำนักการช่าง90,904,630157,000,0004,943,31364,780,0005.4441.2667,032,100172,672,53008,200,000
5สำนักการสาธารณสุข52,842,800252,500,00039,318,933127,000,00074.4150.30167,842,800135,000,00002,500,000
6สำนักการศึกษา64,030,23052,847,00023,236,10844,345,70036.2983.9167,065,70049,528,530283,0000
7สำนักการช่างสุขาภิบาล25,909,100121,023,3003,261,282110,190,00012.5991.05  43,789,100103,143,30000
8สำนักพัฒนาสังคม11,475,550 61,702,80010,011,11758,364,90087.2494.5966,997,3006,181,0500

​0

9สำนักสิ่งแวดล้อม42,740,700025,217,220059.000.0016,838,30025,902,40000
10สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว83,971,700121,000,000111,727,1640133.050.0077,548,000127,223,7000200,000
11กองการพัสดุและทรัพย์สิน740,0000717,829097.000.00740,000000
12กองการเจ้าหน้าที่2,336,50030,000,0002,163,211092.580.002,336,500  30,000,00000
13กลุ่มกฎหมาย102,000092,116090.310.00102,000000
14หน่วยงานตรวจสอบภายใน47,000044,890095.510.0047,000000
15สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน32,862,00067,000,0005,768,915017.550.006,355,00093,107,0000400,000
รวม528,947,6101,150,096,900277,100,434564,852,60052.3949.11542,120,9501,125,090,560283,00011,550,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น                          1,679,044,510841,953,03450.1432.29 %67.00 %    0.02 %0.69 %สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ)

6.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน)  จำนวนทั้งสิ้น   1,679,044,510  บาท     

6.1 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา+อุดหนุน)   841,953,034  บาท   คิดเป็นร้อยละ  50.14           

6.2 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา)                            277,100,434   บาท       คิดเป็นร้อยละ  52.39                         

6.3 งบดำเนินการจริง(อุดหนุน)                       564,852,600   บาท       คิดเป็นร้อยละ  49.11


7.ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น    1,679,044,510  บาท                

7.1 งบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ    542,120,,950  บาท   คิดเป็นร้อยละ  32.29                

7.2 งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ              1,125,090,560    บาท   คิดเป็นร้อยละ  67.00

7.3 งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ          283,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ    0.02                 

7.4 งบประมาณที่ยกเลิก                        11,550,000   บาท            คิดเป็นร้อยละ   0.69