ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานะการเงินของเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 – 2559ปี​

ธนาคาร
​ประเภทเงินฝาก ​ ​
เงินฝากคลังจังหวัด

รวม
ประจำออมทรัพย์กระแสรายวัน
2557ออมสิน1,284,012,690.50872,974,243.30 -  - 2,806,582,198.30
 กรุงไทย387,256,648.56134,474,654.1223,667,421.73
 อาคารสงเคราะห์72,031,136.38 - -
 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร21,841,403.71 - -
2558ออมสิน1,514,419,257.36747,124,571.74- - 2,941,339,350.89
 กรุงไทย389,218,558.06189,979,002.804,782,253.97
 อาคารสงเคราะห์73,806,423.64- 
 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร22,009,283.32- -
2559ออมสิน1,230,080,585.20897,436,613.15 - - 2,843,891,358.85
 กรุงไทย390,783,000.84223,973,252.934,782,253.97
 อาคารสงเคราะห์74,505,221.22 -  -
 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร22,330,431.54 - -

 

​ที่มา : สำนักการคลัง  เมืองพัทยา

ณ  กันยายน  2559