ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksสถาธนานุบาล

            สำหรับขีดความสามารถและฐานะการคลังของเมืองพัทยานั้น มีเสถียรภาพและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

ซึ่งแหล่งที่มารายรับเมืองพัทยา มี 7 หมวดด้วยกัน คือ  


1. หมวดภาษีอากร  ​

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์   

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     

6. หมวดเงินอุดหนุน  

7. หมวดเงินได้อื่น  เช่น  เงินกู้หรือจ่ายขาดเงินสะสม    

 

ส่วนในรายจ่ายของเมืองพัทยา   แบ่งเป็นรายจ่ายงบกลาง  และรายจ่ายของหน่วยงาน

- รายจ่ายงบกลาง ได้แก่  ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินสำรองจ่าย  เงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบท.)

- รายจ่ายของหน่วยงาน จำแนกเป็น  2  ลักษณะ   คือ

1. รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว       

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น 

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

         

การดำเนินการกิจการพาณิชย์

 

การดำเนินการของสถานธนานุบาล  ปี  .. 2557 - 2559

 

รายการปี 2557ปี 2558ปี 2559เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
1. เงินทุนหมุนเวียน64,796,503.6670,158,468.3774,768,636.33+6.57
2. มูลค่าทรัพย์สินที่จำนำ104,755,100.0086,185,700.0074,317,500.00-13.77
3. กำไรสุทธิ10,723,929.429,220,335.937,824,472.17-15.14
4. มูลค่าทรัพย์หลุดจำนำ12,186,900.009,262,100.005,074,800.00-45.21
5. จำนวนผู้ใช้บริการ (คน)16,99014,36712,322-14.23

 

รายรับ - รายจ่าย  สถานธนานุบาล เมืองพัทยา   ปี  .2557 - 2559

 

รายการปี 2557ปี 2558ปี 2559เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
รายรับจริง15,220,814.0012,958,678.9911,316,243.32-12.67
รายจ่ายจริง4,496,884.583,738,343.063,491,771.15-6.60

รายรับจริงมากกว่า

รายจ่ายจริง

10,723,929.429,220,335.937,824,472.17-15.14
ที่มา  :  สถานธนานุบาลเมืองพัทยา

ณ   เมษายน  2560

 

สถาธนานุบาล 

 

แผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย สถานธนานุบาลเมืองพัทยา

ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2559