ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksโรงพยาบาลเมืองพัทยา

โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ตั้งอยู่ที่ 261/10 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขาว  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150 โทรศัพท์  038-103900

                        ด้วยจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เมืองพัทยาจึงต้องมีสถานให้บริการด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับบริเวณพื้นที่เมืองพัทยามีโรงพยาบาลชุมชน ที่เป็นของรัฐเพียงแห่งเดียว รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีโรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา  ในเขตอำเภอศรีราชา ซึ่งมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง และเขตอำเภอสัตหีบ แต่ตั้งอยู่ไกลออกไป ทำให้ยากต่อการเข้าถึง หากเปรียบเทียบปริมาณประชากรที่หน่วยบริการของรัฐต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีมากกว่า 500,000 คน นักท่องเที่ยวกว่าปีละ 5 ล้านคน เมืองพัทยาจำเป็นต้องมีหน่วยบริการทุติยภูมิหรือตติยภูมิ ที่มีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น     ประมาณ 500 เตียง  เพื่อให้บริการและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลเอกชน

                        เมืองพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลรับผิดชอบสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองพัทยาอย่างพอเพียง อีกทั้งเพื่อให้บรรลุหลักการนำพาเมืองพัทยาสู่ความสมดุลภายใต้นโยบายบริหาร แผนยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในเป้าประสงค์คือ การให้ประชาชน เมืองพัทยามีภูมิคุ้มกัน ประกอบกับเป็นการตอบสนองและรองรับการดำเนินการภายใต้ 14 นโยบายเร่งด่วนสู่"พัทยาเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่" โครงการ "หมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา 20,000 เตียง" เมืองพัทยาจึงดำเนินการก่อสร้าง "โรงพยาบาลเมืองพัทยา" เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนด้านการแพทย์และด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัย ในลักษณะที่เป็นการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่พอเพียงในการให้บริการ ด้านการรักษา การป้องกันและดูแลสุขภาพ โดยมีขนาด 110 เตียง โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2555 เพื่อให้การดำเนินการของโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสถานบริการด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ได้รับสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ  สิทธิประกันสังคม สิทธิกองทุนทดแทน  สิทธิข้าราชการ เป็นต้น

วิสัยทัศน์ (VISION)

" โรงพยาบาลเมืองพัทยา  รักษาอย่างห่วงใย  ใส่ใจบริการ  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ครบครันเทคโนโลยีทันสมัย                คุ้มค่าราคารัฐ  ภายในปี  2560 "

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

" คุณภาพ  มาตรฐาน  คุณธรรม  จริยธรรม "

พันธกิจ (MISSION)

" มุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ  และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ โดยทีมบุคลากรที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "

แผนกการให้บริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา

Department of services )

เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้เปิดแผนกต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาดังนี้

 แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน Emergency Department

 แผนกผู้ป่วยนอก Out-Patient Department

 แผนกผู้ป่วยใน In-Patient Department

 หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ Intensive Care Unit 

 แผนกอายุรกรรม Internal Medicine Department

 แผนกกุมารเวชกรรม Pediatric Department

 แผนกสูติ-นรีเวชกรรม Op-Gyn Department

 แผนกศัลยกรรมทั่วไป General Surgery Department

 ศูนย์ทันตกรรม Dental Center

 แผนกกายภาพบำบัด Rehabilitation Department

 ​​