ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
​       ​          วิสัยทัศน์ (VISION)

" รักษาอย่างห่วงใย  ใส่ใจบริการและส่งต่ออย่างมีคุณภาพ "

                     พันธกิจ (MISSION)

8 ดูแลให้บริการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

8 สร้างวิถีแห่งสุขภาวะเพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม

8 พัฒนาองค์กรและระบบบริการ วิชาการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน

                      เป้าประสงค์ (Goals)


8 สร้างภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและระบบส่งต่ออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

8 องค์กรมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

8 ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและบริการตามมาตรฐาน EMS แบบ Bed to Bed

8 สร้างระบบสุขภาพชุมชนเป็นแบบองค์รวมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสม มีภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพและอัตราการป่วยที่เป็นปัญหาในพื้นที่ลดลง

                      ​วัฒนธรรมองค์กร

" จิตบริการสาธารณะ ( Service mild ) "                 ค่านิยมขององค์กร TQMCN

                                   

   ​​​​​T = TEAM                     ทำงานเป็นทีม

   Q = QUALITY                บริการอย่างมีคุณภาพ

   M = MORAL                  เพียบพร้อมคุณธรรม

   C = CUSTOMER             ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

   N = NETWORK              ผลงานเกิดจากภาคีเครือข่าย​