ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksสาธารณสุข

​​​

​​ด้านสาธารณสุข
         เมืองพัทยา มีโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อรองรับและให้การรักษาผู้ป่วยจำนวน  5  แห่ง   ซึ่งประกอบไปด้วย  โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ  โรงพยาบาลของเอกชน และโรงพยาบาลที่อยู่ในกำกับดูแลของเมืองพัทยา โดยจำแนกดังนี้
   
                โรงพยาบาลของรัฐ    จำนวน   1  แห่ง  ได้แก่

1. โรงพยาบาลบางละมุง    ตั้งอยู่ที่  669  หมู่ 5  ถ. พัทยา – นาเกลือ  ต. นาเกลือ  อ. บางละมุง   จ. ชลบุรี  20150    โทรศัพท์  0-3842-3835, 0-3842-6702, 0-3872-6220
-  จำนวน 233 เตียง 
บุคลากรทางการแพทย์   ประกอบด้วย

- แพทย์   58 คน
- ทันตแพทย์           13 คน
- พยาบาลวิชาชีพ      265 คน
- เภสัชกร 16 คน
- ทันตสาธารณสุข 10 คน
- และเจ้าหน้าที่อื่นๆ

จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
- จำนวนผู้ป่วยใน         21,732 คน
- จำนวนผู้ป่วยนอก               150,497 คน
- จำนวนคนไข้ในทะเบียนประวัติ   1,101,747  คน
- จำนวนครั้งที่มารับบริการ      582,010  ครั้ง

โรคที่รับการรักษามากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน
3. โรคเอดส์
4. โรคไข้หวัด
5. โรคคออักเสบ

           โรงพยาบาลของเอกชน  จำนวน   3   แห่ง  ได้แก่

1.  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา   ตั้งอยู่ที่  301  หมู่  6  ถ. สุขุมวิท  ต. นาเกลือ  อ. บางละมุง  
จ. ชลบุรี  20150  โทรศัพท์  0-3825-9999  โทรสาร   0-3825-9999
-   จำนวน      300      เตียง

บุคลากรทางการแพทย์   ประกอบด้วย

- แพทย์ 120 คน  (Part-Time 223 คน)
- ทันตแพทย์            13 คน  (Part-Time  31 คน)
- พยาบาล           455 คน  (Part-Time  80 คน)
- เภสัชกร  26 คน  (Part-Time  14 คน)
- เจ้าหน้าที่พยาบาล        316   คน
- นักกายภาพบำบัด  19 คน (Part-Time  6 คน)
- นักเทคนิคการแพทย์          11 คน
- เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์         14 คน
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   2 คน
- นักโภชนาการ           4 คน
- นักจิตวิทยา           1   คน

จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

- จำนวนผู้ป่วยใน                18,070 คน
- จำนวนผู้ป่วยนอก      126,168 คน
- จำนวนคนไข้ในทะเบียนประวัติ      132,302 คน
- จำนวนครั้งที่มารับบริการ      442,656 ครั้ง

โรคที่รับการรักษามากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่

1. โรคปอดและระบบหายใจ
2. การบาดเจ็บและการได้รับพิษ
3. โรคระบบย่อยอาหาร
4. โรคติดเชื้อ
5. โรคผิวหนัง

2.  โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล   ตั้งอยู่ที่  328/1 หมู่  9 ถ.พัทยากลาง  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง      จ.ชลบุรี  20150   โทรศัพท์  0-3848-8777   โทรสาร  0-3842-2740, 0-3842-7742
-   จำนวน       50      เตียง

บุคลากรทางการแพทย์   ประกอบด้วย
- แพทย์   10 คน
- ทันตแพทย์       2 คน
- พยาบาล                 44 คน
- เภสัชกร 6 คน


จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

- จำนวนผู้ป่วยใน              13,635  คน
- จำนวนผู้ป่วยนอก      25,640  คน
- จำนวนคนไข้ในทะเบียนประวัติ            510,109  คน
- จำนวนครั้งที่มารับบริการ               72,732 ครั้ง

โรคที่รับการรักษามากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่

1. โรคลำไส้อักเสบ
2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
3. โรคความดันโลหิตสูง
4. โรคเบาหวาน
5. โรคเอดส์

3. โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์  ตั้งอยู่ที่  255/4  หมู่  9  ซ.  พัทยา 4  ถ. พัทยาสาย 2  ต.หนองปรือ    
   อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150   โทรศัพท์  0-3842-8374  โทรสาร  0-3842-2773
-  จำนวน 80 เตียง

บุคลากรทางการแพทย์   ประกอบด้วย

- แพทย์                 5  คน  (Part-Time 39 คน)  
- ทันตแพทย์           1  คน  (Part-Time 3 คน)
- พยาบาล                       19  ​คน  (Part-Time 8 คน)
- เภสัชกร         2  คน  (Part-Time 1 คน)
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ        45  คน

จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
- จำนวนผู้ป่วยใน       2,530 คน
- จำนวนผู้ป่วยนอก             46,305 คน
- จำนวนคนไข้ในทะเบียนประวัติ   10,579   คน
- จำนวนครั้งที่มารับบริการ    ​46,305 ครั้ง

โรคที่รับการรักษามากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
2. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ
4. โรคระบบทางเดินอาหาร
5. โรคระบบไหลเวียนโลหิต


โรงพยาบาลในกำกับดูแลของเมืองพัทยา จำนวน   1  แห่ง
      1.  โรงพยาบาลเมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่ 261/10  ม.10  ซอยบัวขาว  ถ. พัทยากลาง  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150   โทรศัพท์  038-103900
-  จำนวน 110 เตียง

บุคลากรทางการแพทย์   ประกอบด้วย
- แพทย์       ข้าราชการ 21 คน  (จ้างเหมา  23  คน)
- ทันตแพทย์       ข้าราชการ  4 คน
- ทันตสาธารณสุข       ข้าราชการ  1 คน
- พยาบาล               ข้าราชการ 19 คน  (จ้างเหมา  60  คน)
- เภสัชกร        ข้าราชการ 4 คน  (จ้างเหมา  5  คน)
- นักกายภาพบำบัด      ข้าราชการ 2 คน
- นักเทคนิคการแพทย์ ​ ข้าราชการ 2 คน
- นักรังสีการแพทย์ ช้าราชการ 2 คน
- นักโภชนาการ ข้าราชการ - คน  (จ้างเหมา  2  คน)

จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
- จำนวนผู้ป่วยใน  7,018 คน
- จำนวนผู้ป่วยนอก              217,756 คน
- จำนวนคนไข้ในทะเบียนประวัติ    167,004   คน
- จำนวนครั้งที่มารับบริการ     246,133 ครั้ง

โรคที่รับการรักษามากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
2. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมทั้งโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
3. โรคระบบย่อยอาหาร
4. โรคระบบไหลเวียนเลือด
5. โรคต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิสึม

ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา  ตั้งอยู่ที่  ซอยบัวขาว  ถ. พัทยากลาง      จำนวน   1   แห่ง
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา  ซอยบัวขาว  โทรศัพท์ 0-3842-0823
บุคลากรทางการแพทย์   เป็นทีมงานเดียวกันกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมืองพัทยา      จำนวน    29    แห่ง
1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา             16.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองใหญ่ 1
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตลาดเก่านาเกลือ 1     17.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองใหญ่ 2
3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตลาดเก่านาเกลือ 2     18.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมสาย
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนร้อยหลัง             19.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรุ่งเรือง
5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทพประสิทธิ์     20.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโพธิ์
6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสำนักสงฆ์หนองอ้อ     21.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกระทิงลาย
7. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโรงไม้ขีด             22.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองพังแค
8. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดธรรมสามัคคี     23.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหัวทุ่ง
9. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนพัทยากลาง 40/2     24.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรุ้งแลนด์
      10.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม     25.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขาตาโล
      11. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกอไผ่ 1             26.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบงกช
      12.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกอไผ่ 2             27.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 5 ธันวา
      13.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอรุโณทัย 1             28.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดชัยมงคล
      14.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอรุโณทัย 2             29.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเกาะล้าน
      15.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแหลมราชเวช
ที่มา  :  สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา
ณ  กุมภาพันธ์  2560 

 อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองพัทยา (อสม.)   จำนวน      225   คน
              เมืองพัทยามีศูนย์สาธารณสุขชุมชน  29  แห่ง   มีอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ในทุกชุมชนและมีการ   จัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนแต่บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน   เนื่องจากเมืองพัทยามีปัญหาด้านการอพยพโยกย้ายของประชากรเข้ามาประกอบอาชีพ   โดยไม่ได้มีการย้ายทะเบียนเข้ามาอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมากถึง 4 - 5 เท่า  ของจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงตามทะเบียนราษฎร์ จึงทำให้สัดส่วนจำนวนแพทย์   พยาบาล   และสถานพยาบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงในเมืองพัทยา
 คลินิกเวชกรรม                 จำนวน 136 แห่ง
-  ทันตกรรม จำนวน 108 แห่ง
-  คลินิกประเภทอื่น จำนวน 33 แห่ง
  ร้านขายยา         จำนวน               470   แห่ง
        - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน   426 แห่ง
        - ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน     14 แห่ง
        - ร้านผลิตยาแผนโบราณ จำนวน    5   ​แห่ง
        - ร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภทบรรจุเสร็จ จำนวน 25  แห่ง

 คลินิกสัตวแพทย์ จำนวน             38  แห่ง    
 โรงพยาบาลสัตว์ จำนวน         6  แห่ง
                                                                                                ที่มา : สาธารณสุขอำเภอบางละมุง , ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง ณ  กุมภาพันธ์  2560