ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​

สถิติการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2547 - 2555

ปี พ.ศ.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)จำนวนผู้มาใช้สิทธิ(คน)คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง (%)

2547

2551

2555

56,681

64,735

69,205

28,986

33,035

28,724

51.14

51.03

41.51

-

-0.11

-9.52


สถิติการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2547 - 2555

ปี พ.ศ.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)จำนวนผู้มาใช้สิทธิ(คน)คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง (%)

2547

2551

2555

55,209

64,036

68,717

28,815

32,791

28,640

52.19

51.21

41.68

-

-0.98

-9.53

สถิติการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ณ วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2547

          1.  การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา  27  มีนาคม  2547

                  เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยา  1  คน                   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    56,681   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   28,986  คน                     คิดเป็นร้อยละ       51.14   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   27,695  คน                     คิดเป็นร้อยละ       48.86

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   27,939  ใบ                    คิดเป็นร้อยละ       96.39

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   1,047    ใบ                     คิดเป็นร้อยละ       3.61

          2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  27  มีนาคม  2547

                  เมืองพัทยามีสมาชิกสภาเมืองพัทยา  24  คน          ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    55,209   คน

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 1                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    14,076   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   7,891  คน                      คิดเป็นร้อยละ       56.06   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   6,185  คน                      คิดเป็นร้อยละ       43.94

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   7,444  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       94.34

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   447    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       5.66

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 2                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    12,969   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   6,702  คน                      คิดเป็นร้อยละ       51.67   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   6,267  คน                      คิดเป็นร้อยละ       48.33

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   6,236  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       93.05

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   466    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       6.95

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    13,562   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   6,717  คน                      คิดเป็นร้อยละ       49.53   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   6,845  คน                      คิดเป็นร้อยละ       50.47

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   6,269  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       93.34

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   448    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       6.66

สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    14,602   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   7,505  คน                      คิดเป็นร้อยละ       51.39   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   7,097  คน                      คิดเป็นร้อยละ       48.61

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   7,027  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       93.63

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   478    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       6.37

 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ณ วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

          1.  การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา  4  พฤษภาคม  2551

                  เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยา  1  คน                   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    64,735   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   33,035  คน                     คิดเป็นร้อยละ       51.03

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   31,700  คน                     คิดเป็นร้อยละ       48.97

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   31,768  ใบ                     คิดเป็นร้อยละ       96.17

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   764      ใบ                      คิดเป็นร้อยละ       2.31

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   503      ใบ                      คิดเป็นร้อยละ       1.52     

          2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  4  พฤษภาคม  2551

                  เมืองพัทยามีสมาชิกสภาเมืองพัทยา  24  คน          ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    64,036   คน

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 1                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    15,599   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   8,757  คน                      คิดเป็นร้อยละ       56.14   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   6,842  คน                      คิดเป็นร้อยละ       43.86

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   7,717  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       88.12

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   653    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       7.46

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   387    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       4.42     

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 2                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    15,788   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   8,092  คน                      คิดเป็นร้อยละ       51.25   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   7,696  คน                      คิดเป็นร้อยละ       48.75

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   7,208  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       89.08

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   509    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       6.29

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   375    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       4.63     

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    15,430   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   7,405  คน                      คิดเป็นร้อยละ       47.99   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   8,025  คน                      คิดเป็นร้อยละ       52.01

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   6,561  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       88.60

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   445    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       6.01

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   399    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       5.39     

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    17,219   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   8,537  คน                      คิดเป็นร้อยละ       49.58   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   8,682  คน                      คิดเป็นร้อยละ       50.42

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   7,590  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       88.90

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   500    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       5.86

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   447    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       5.24

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ณ วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2555

          1.  การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา  17  มิถุนายน  2555

                  เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยา  1  คน                   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    69,205   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   28,724  คน                     คิดเป็นร้อยละ       41.51 

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   40,481  คน                     คิดเป็นร้อยละ       58.49

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   25,562  ใบ                     คิดเป็นร้อยละ       88.99

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   925      ใบ                      คิดเป็นร้อยละ       3.22

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   2,237    ใบ                     คิดเป็นร้อยละ       7.79     

          2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  17  มิถุนายน  2555

                  เมืองพัทยามีสมาชิกสภาเมืองพัทยา  24  คน          ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    68,717   คน

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 1                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    20,119   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   9,641  คน                      คิดเป็นร้อยละ       47.92   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   10,478  คน                     คิดเป็นร้อยละ       52.08

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   8,558  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       88.77

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   361     ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       3.74

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   722     ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       7.49     

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 2                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    11,009   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   4,098  คน                      คิดเป็นร้อยละ       37.22   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   6,911  คน                      คิดเป็นร้อยละ       62.78

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   3,415  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       83.33

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   166     ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       4.05

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   517     ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       12.62   

                        สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    16,875   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   6,726  คน                      คิดเป็นร้อยละ       39.86   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   10,149  คน                     คิดเป็นร้อยละ       60.14

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   5,737   ใบ                      คิดเป็นร้อยละ       85.30

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   195     ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       2.09

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   794     ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       11.80   

                         สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    20,714   คน

                  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                   จำนวน   8,175  คน                      คิดเป็นร้อยละ       39.47   

                  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                จำนวน   12,539  คน                     คิดเป็นร้อยละ       60.53

                  มีบัตรดี                                 จำนวน   6,840  ใบ                       คิดเป็นร้อยละ       83.67

                  มีบัตรเสีย                              จำนวน   459    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       5.61

                  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          จำนวน   876    ใบ                        คิดเป็นร้อยละ       10.72

           ​ ​