ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​​​

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) เมืองพัทยา ( Call Center 1337 )

       ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมืองพัทยาที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนและผู้มาเยือน นโยบายในการจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.)  เมืองพัทยา" ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเมืองพัทยา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

      ศอท. จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับผิดชอบ ทั้งภายในของเมืองพัทยาและหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจ กองทัพบกและกองทัพเรือ การประปาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ศอท. ยังได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ "ทัพพระยาเคลื่อนที่เร็ว" ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยจะประสานงานกับ Call Center 1337 และเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

    ภายในศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์จะทำการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา (Issue Analysis) ภายหลังการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมจัดทำรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารวมถึงรายงานแก่ผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อรับทราบ ซึ่งประเด็นปัญหาจะถูกจัดการและแยกหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ตามความเดือดร้อนของประชาชนหรือผู้แจ้ง เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

      ​นอกจากนี้ ศอท. ยังถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจถึงนโยบายของผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งความสุขและสร้างความพร้อมเพื่อร่วมผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ของคนทั้งโลกต่อไป โดย ศอท. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในทุกภาคส่วนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพของเมืองพัทยาภายใต้แนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาที่ได้มุ่งหวังไว้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนเมืองพัทยาต่อไป  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีเรื่องร้องเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 7,018 เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน 6,469 เรื่อง


สถิติภาพรวมเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ช่องทางการร้องเรียน

จำนวนเรื่องร้องเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คิดเป็นร้อยละ
จดหมายร้องเรียน3635.17
โทรศัพท์630.89
แบบคำร้องทั่วไป4997.11
เว็บไซต์ของเมืองพัทยา--
เว็บไซต์ของจังหวัดชลบุรี3094.41
สำรวจพื้นที่3054.35
ห้องไลน์กิจการพิเศษ260.37
Application Facebook Page ศอท.เมืองพัทยา2052.92
ห้องไลน์เครือข่าย ศอท.ชุมชน2613.72
Pattaya City Call Center 13374,98771.06
รวม7,018100.00


สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ประเภทเรื่องร้องเรียน

จำนวนเรื่องร้องเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คิดเป็นร้อยละ
กระทำผิดในที่สาธารณะ1792.51
ขยะตกค้าง3485.99
ข้าราชการ / พนักงานเมืองพัทยา670.70
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ640.49
จราจร2593.54
แจ้งเบาะแส190.07
ชมเชยการปฏิบัติงาน630.68
ถนน / บาทวิถี7048.82
ท่อระบายน้ำ6668.38
ภาพลักษณ์เมืองพัทยา5367.30
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)1,48723.87
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ1,10215.49
ต้นไม้ สวนสาธารณะ3935.56
เหตุเดือดร้อนรำคาญ2895.29
ข้อเสนอแนะ20.06
อาคารและสิ่งก่อสร้าง5065.73
ยาเสพติด90.21
อื่นๆ3925.31
รวม7,085100.00

 

 

 สถิติแสดงผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนแยกประเภทเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ประเภทเรื่องร้องเรียนจำนวนเรื่องร้องเรียน

ดำเนินการ

จนได้ข้อยุติ

คิดเป็น

ร้อยละ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คิดเป็น

ร้อยละ

ไม่สามารถดำเนินการได้

คิดเป็น

ร้อยละ

กระทำผิดในที่สาธารณะ17613476.144223.8600.00
ขยะตกค้าง420420100.0000.0000.00
ข้าราชการ / พนักงานเมืองพัทยา493571.431428.5700.00

เจ้าหน้าที่จากหน่วย

งานอื่นๆ

353497.1412.8600.00
จราจร24820984.273915.7300.00
แจ้งเบาะแส55100.0000.0000.00
ชมเชยการปฏิบัติงาน4848100.0000.0000.00
ถนน / บาทวิถี61959195.48284.5200.00
ท่อระบายน้ำ58855694.56325.4400.00
ภาพลักษณ์เมืองพัทยา51351099.4230.5800.00
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)1,6751,66999.6460.3600.00
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ1,0871,06898.25191.7500.00
ต้นไม้ สวนสาธารณะ39038999.7410.2600.00
เหตุเดือดร้อนรำคาญ37133289.483910.5200.00
อาคารและสิ่งก่อสร้าง40218646.2721653.7300.00
ยาเสพติด1515100.0000.0000.00
ข้อเสนอแนะ44100.0000.0000.00
อื่นๆ37326470.7710929.2300.00
รวม7,0186,46992.185497.8200.00

 

 สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจำแนกตามหน่วยงานภายนอกที่ประสานงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

หน่วยงานภายนอกจำนวนเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการและแจ้งผลกลับ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย11-
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)814140
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย1-1

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยาฯ

และเทศบาลเมืองหนองปรือ

1-1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา1183
เก้ากะรัตคอนโดมิเนียม1-1
แขวงการทางชลบุรี11-
เจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคล55-
ชมรมอาสาทัพพระยา 231011-
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี752
ททท. ภาคกลาง เขต 311-
ททท. สำนักงานพัทยา11-
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน211
เทศบาลตำบลโป่ง11-
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่11-
เทศบาลเมืองแสนสุข1-1
เทศบาลเมืองหนองปรือ15105
เทศบาลเมืองหนองปรือและอำเภอบางละมุง11-
นิติบุคคลบ้านทีดับบลิว11-
บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด11-
บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)11-
ไปรษณีย์บางละมุง22-
พัทยาพลาซ่าคอนโดเทล22-
พาณิชย์จังหวัดชลบุรี835
โรงพยาบาลบางละมุง22-
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร--1
วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม11-


สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจำแนกตามหน่วยงานภายนอกที่ประสานงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

 

หน่วยงานภายนอกจำนวนเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการและแจ้งผลกลับ
สทร.511-
สถานประกอบการโทนี่ฟิตเนส11-
สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน1-1
สถานีตำรวจภูธรบางละมุง44-
สถานีตำรวจภูธรบางละมุงและสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี11-
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา1221202

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา

11-
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสหกรณ์เดินรถพัทยา22-
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสหกรณ์เดินรถพัทยาและสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี11-

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสำนักงานขนส่ง

จังหวัดชลบุรี

22-
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง532
สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองปรือ321

สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองปรือและเทศบาล

เมืองหนองปรือ

11-
สถานีไฟฟ้า สาขาย่อยพรประภานิมิตร211
สหกรณ์เดินรถพัทยา633
สหกรณ์เดินรถพัทยาและสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี1055
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี1073
สำนักงานกรมเจ้าท่า สาขาพัทยา111
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง2-2
สำนักงานบำรุงทางชลบุรี 21-1
สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)11-
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช1-1
อาคารชุดพิงผาคอนโด1-1
อำเภอบางละมุง301416
รวม365264101


สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจำแนกรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


เดือนจำนวนเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ
ตุลาคม 25586749.60
พฤศจิกายน 255872110.27
ธันวาคม 25585477.80
มกราคม 25595357.62
กุมภาพันธ์ 25595668.06
มีนาคม 25595587.96
เมษายน 25594306.13
พฤษภาคม 25595497.82
มิถุนายน 25595798.22
กรกฎาคม 25596359.06
สิงหาคม 25595868.36
กันยายน 25596389.10
รวม7,018100.00

ที่มา : ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เมืองพัทยา

ข้อมูล ณ วันที่  11  ตุลาคม  2559​