ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksประเพณีท้องถิ่น

​​​​​

 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

            1.  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                                  31 ธันวาคม  -  1 มกราคม

            2.  ประเพณีวันไหล นาเกลือ                                     18 เมษายน

            3.  ประเพณีวันไหล พัทยา                                       19 เมษายน

            4.  ประเพณีกองข้าว นาเกลือ                                   20 เมษายน

            5.  ประเพณีกองข้าว หนองใหญ่                                20  เมษายน                                                 

            6.  วันวิสาขบูชา                                                    10 พฤษภาคม

            7.  วันอาสาฬหบูชา                                                8  กรกฎาคม

            8.  วันเข้าพรรษา                                                   9  กรกฎาคม

            9.  วันปิยมหาราช                                                  23 ตุลาคม

            10. วันสถาปนาเมืองพัทยา                                      29 พฤศจิกายน

            11. วันตากสินมหาราช                                            ​28 ธันวาคม

 

            จากการที่เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักจากนานาชาติทั่วโลก จึงทำให้ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว พำนักอาศัย ประกอบธุรกิจการค้าในเมืองพัทยาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประชากรในเมืองพัทยาบางส่วนจึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกไว้ด้วย  เช่น  การแต่งกาย  กริยา มารยาทและภาษาพูด เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจด้านการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนื่องจากการที่มีผู้ประกอบการมากมาย  และผู้ประกอบการหรือลูกจ้างจะมาจากหลายท้องถิ่นของประเทศ จึงก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่เฉพาะพื้นที่นี้ขึ้นมาโดยการผสมแหล่งที่มาต่าง ๆ กัน  แต่ประชากรท้องถิ่นทั่วไปหรือชุมชนดั้งเดิมยังคงได้พยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านเอาไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา วัฒนธรรม  เช่น การทำบุญวันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์ (วันไหล)  ประเพณีกองข้าว และพิธี   ลอยกระทง  เป็นต้น   รวมทั้งยังมีงานเทศกาลพัทยาซึ่งชาวเมืองพัทยาได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเมืองพัทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​