ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksด้านสังคม

​​​

 ด้านสังคม 

            เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ซึ่งได้ส่งผลให้ชุมชนส่วนใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นชุมชนพาณิชยกรรม  และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  บางชุมชนยังคงมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมหรือชุมชนประมง  ในปัจจุบันมีชุมชนในเขตเมืองพัทยา 42 ชุมชน   นอกจากนี้ยังพบการอพยพโยกย้ายของประชากรจากทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเข้ามาทำงานและพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลายทั้งทางศาสนา  ภาษา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีความเป็นอยู่ เป็นต้น​