ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksด้านศาสนา

​​​​​

    ด้านศาสนา

            ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองพัทยานับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  80  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  รองลงมานับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  16  นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  2  และศาสนาอื่น ๆ  ร้อยละ  2  โดยมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ในเมืองพัทยา  จำนวน  24  แห่ง  ประกอบด้วย

วัดในเขตเมืองพัทยา        จำนวน   13   แห่ง

1. วัดชัยมงคล                   ม.10  ต.หนองปรือ             โทรศัพท์   0-3842-7030, 0-3842-8277

2. วัดธรรมสามัคคี              ม.10  ต.หนองปรือ             โทรศัพท์   0-3842-8399

3. วัดบุณย์กัญจนาราม         ม.12  ต.หนองปรือ             โทรศัพท์   0-3823-1449

4. วัดช่องลมนาเกลือ           ม.2    ต.นาเกลือ               โทรศัพท์   0-3822-1278

5. วัดโพธิสัมพันธ์               ม.5    ต.นาเกลือ               โทรศัพท์   0-3822-5452

6. วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม      ม.4    ต.นาเกลือ               โทรศัพท์   0-3822-1552

7. วัดหนองใหญ่                ม.6    ต.นาเกลือ               โทรศัพท์   0-3842-1993

8. วัดใหม่สำราญ  (เกาะล้าน)ม.7    ต.นาเกลือ               โทรศัพท์   0-3842-9951

9. วัดพุทธิวราราม              ม.6    ต.หนองปลาไหล       โทรศัพท์   0-3822-1990

10. วัดอินทนาราม             ม.4    ต.ห้วยใหญ่              โทรศัพท์   0-3823-9701

11. วัดกระทึงทอง             ม.12 ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน โทรศัพท์   0-3875-6124

12. จิตตภาวันวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์ )  50 ม.1 ต.หนองปรือ  โทรศัพท์  0-3822-1131

13. วัดเขาพระใหญ่  ถ.เขาพระตำหนัก  ต.หนองปรือ       ​

        สำนักสงฆ์     จำนวน   1   แห่ง

1. สำนักสงฆ์หนองอ้อ   31   ม.9   ต.หนองปรือ              โทรศัพท์   0-3842-4415

        มัสยิดหรือสุเหร่าในศาสนาอิสลาม    จำนวน   7   แห่ง

1.  มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์       ม.9     ตำบลหนองปรือ

2.  มัสยิดฮีดายาตุสซาลีกีน   ม.6     ตำบลนาเกลือ

3.  มัสยิดนูรุ้ลยากีน            ม.5     ตำบลหนองปรือ

4.  มัสยิดตออะติ้ลละห์        ม.10   ตำบลหนองปรือ

5.  มัสยิดดารุ้ลอับร็อร         ม.5     ตำบลหนองปรือ

6.  มัสยิดแช็คมูฮำหมัดอาลี  ม.6     ตำบลหนองปรือ

7.  มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม      ม.6     ตำบลหนองปรือ

 

        โบสถ์คริสต์         จำนวน  3    แห่ง     แบ่งเป็น   2   นิกาย

1.  คาธอลิก        จำนวน   1   แห่ง

            1.1   โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส                               โทร.  0-3871-6401

2.  โปแตสแตนท์     จำนวน  2  แห่ง

            2.1    คริสตจักรพัทยา                                โทร.  0-3842-9004

            2.2    คริสตจักรนิมิตใหม่สามัคคีธรรม​