ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

       เมืองพัทยามีสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานประสานกับองค์กรสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ให้การสงเคราะห์ต่อผู้ด้อยโอกาส  คนชราและเด็กในด้านต่าง  ๆ  มีการให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่แก่ประชาชนในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้ช่วยเหลือตัวเอง

สำหรับการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์เมืองพัทยา ด้านปัญหาคนขอทาน เด็กเร่ร่อนที่มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งในเมืองพัทยา  และเมืองพัทยาได้ดำเนินการแก้ไข   ดังนี้

-  เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยในเขตเมืองพัทยาจะนำส่งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก  จ. ระยอง

-  สำหรับบุคคลเร่รอนขอทานที่เป็นคนไทย จะมีการนำส่งสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี(กรมประชาสงเคราะห์)

-  สำหรับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์   จะนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยา

-  สำหรับคนชราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะนำส่งสถานสงเคราะห์บ้านบางละมุง  

-  มีการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                จำนวน  8,416     คน

คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                               จำนวน  1,258     คน

ผู้ติดเชื้อเอดส์ (เอชไอวี) ที่มาขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                       จำนวน     312      คน        

ที่มา :  สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา

ณ  กุมภาพันธ์  2560

 

บ้านพักคนชรา คนเร่ร่อน สถานสงเคราะห์ต่างๆ

ประเภทสถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์ / เบอร์โทรศัพท์
1. บ้านพักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  โทร.038-240220
2. สถานที่คุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งและบุคคลขอทานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี  โทร.038-234430
3. สถานที่ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 7 - 18 ปีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  โทร.038-241373
4.สถานที่ให้สวัสดิการสังคมแก่เด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี  โทร.038-234402
5. สถานที่ดูแลผู้พิการ (ผู้หญิง) ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์จังหวัดชลบุรี 

โทร.038-241741-2

6. สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

โทร.038-241121, 038-241857​