ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksการศึกษา

​​​​​​

 ด้านการศึกษา  

                        เมืองพัทยาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด เมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมืองพัทยาและบนเกาะล้าน    เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) – ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.3) จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี 1 แห่ง คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 เป็นโรงเรียนสาธิตที่ให้การศึกษาถึงระดับ ม.6 เพื่อนำความรู้ไปสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้​ในเมืองพัทยามีสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  ดังนี้

      โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์   สังกัดเมืองพัทยา      จำนวน   2   แห่ง​​

           1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดชัยมงคล   ถ.พัทยาใต้  ต.หนองปรือ                (  0-3842-0436

           2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ(​  0-3871-6796

  โรงเรียนเมืองพัทยา   จำนวน  11   แห่ง

เปิดสอนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา      จำนวน  11   โรงเรียน

1. โรงเรียนเมืองพัทยา 1   (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ)

    เลขที่ 58 ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (  0-3822-1267

            - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2498   

            - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

            - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  846  คน  จำนวน  23  ห้องเรียน

            - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย  37 คน   :  ห้อง 

2. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  อยู่ใกล้กับอำเภอบางละมุง

    เลขที่ 5 ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (   0-3822-1264

            -  เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2466

            -  เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

            - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,241  คน  จำนวน  41  ห้องเรียน

            - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย   31   คน   :  ห้อง 

3. โรงเรียนเมืองพัทยา 3  (สว่างฟ้าพฤฒาราม)  อยู่แยกนาเกลือ

    เลขที่ 250 ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (   0-3822-2265

            - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2479

            - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

            - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,411  คน  จำนวน  42  ห้องเรียน

            - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย   34   คน    :   ห้อง 

4. โรงเรียนเมืองพัทยา 4   (วัดหนองใหญ่)

    เลขที่ 23/4  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (   0-3842-9266

            - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2481

            - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

            - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,001  คน  จำนวน  28   ห้องเรียน

            - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย   36   คน    :   ห้อง  

5. โรงเรียนเมืองพัทยา 5  (บ้านเนินพัทยาเหนือ)  แยกพัทยากลาง

    เลขที่ 15  ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี (   0-3842-9268

             - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2494

             - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

             - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,552  คน  จำนวน   45  ห้องเรียน

             - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย     35   คน     :   ห้อง 

6. โรงเรียนเมืองพัทยา 6  (วัดธรรมสามัคคี)

    ซอยวัดธรรมสามัคคี  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (    0-3842-9296

             - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2500

             - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

             - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   1,314   คน  จำนวน    36   ห้องเรียน

             - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย     37    คน     :   ห้อง 

7. โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)   ปากทางวัดบุณย์กัญจนาราม

    เลขที่ 87 ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (  0-3823-1796

             - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2482

             - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

             - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,310   คน  จำนวน    61     ห้องเรียน

             - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย    38   คน     :   ห้อง  

8. โรงเรียนเมืองพัทยา 8  (พัทธยานุกุล)

    เลขที่ 26 ถ.พัทยาใต้  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (  0-3842-9295

             - เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2486

             - เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

             - จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,221  คน  จำนวน   69  ห้องเรียน

             - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย    33   คน      :   ห้อง 

9. โรงเรียนเมืองพัทยา 9  (วัดโพธิสัมพันธ์)

    เลขที่ 152 ถ.พัทยา - นาเกลือ  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี (  0-3822-5249

             -  เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2498

             -  เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

             -  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   1,698   คน  จำนวน    48    ห้องเรียน

             -  จำนวนนักเรียนเฉลี่ย     36   คน    :    ห้อง  

10. โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)

     เลขที่ 209  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (  0-3842-9941

             -  เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2472

             -  เปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

             -  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   396   คน  จำนวน   13   ห้องเรียน

             -  จำนวนนักเรียนเฉลี่ย    31   คน     :    ห้อง  

 

11. โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

      เลขที่ 37/66 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร ( 0-3842-0911

             -  เปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2552

             -  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย (ม.1 - ม.6)

             -  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   1,127   คน  จำนวน   31   ห้องเรียน

             -  จำนวนนักเรียนเฉลี่ย    37   คน     :    ห้อง  

     ห้องสมุด        จำนวน   2   แห่ง

1. ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อ.บางละมุง   (   0-3822-5455

2. ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา  ตั้งอยู่ที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ถ.เทพประสิทธิ์  (​ 0-3842-6341

 

 

        สถิติแสดงจำนวนนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน

เมืองพัทยา

ก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษารวมทุกระดับ
ห้องคนห้องคนห้องคนห้องคน
1617612443522723846
211299247356207411,241
39250248569305421,411
47227155546220281,001
592462495712349451,552
69279187319304361,314
715445311,26215603612,310
86198481,51815505692,221
99312301,0859301481,698
104125619337813396
11----311,127311,127
รวมทั้งสิ้น852,5572328,3341204,22643715,117

                                                                    ที่มา : สำนักการศึกษา เมืองพัทยา                                                 

 ณ  กุมภาพันธ์  2560

 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 

      โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน   2   แห่ง

1.  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (เปิดสอนระดับ  ม.1 – ม.6)  ถ.พัทยา – นาเกลือ ต.นาเกลือ    

    (  0-3822-5211

2.  โรงเรียนบางละมุง  (เปิดสอนระดับ  ม.1 – ม.6) ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง 

   (  0-3822-1620

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน   16  แห่ง

  ระดับอนุบาล                   จำนวน   4   แห่ง

1. โรงเรียนอนุบาลกาญจนา ม.5 ถ.พัทยา - นาเกลือ  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง (   0-3842-8938

2. โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง (   0-3822-1232

3. โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เลขที่ 384  ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง (  0-3842-346

4. โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์ เลขที่ 159/113  ม.6  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง (  084-7795554

       ​  ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา     จำนวน   6   แห่ง

 1. โรงเรียนอักษรพัทยา ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง (  0-3837-4532

 2. โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.11    ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง (   0-3841-2118

 3. โรงเรียนตันตรารักษ์ ม.6  ถ.พัทยาสาย  3   ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง (  0-3842-2636

 4. โรงเรียนบูรพาพัฒนาศาสตร์ ม. 13  ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ   อ.บางละมุง (  0-3842-0848

 5. โรงเรียนวุฒิโชติ ม.6  ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง (  0-3842-8849

 6. โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย ม.9  ถ.พัทยากลาง  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง (  0-3842-1316

           ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษา        จำนวน   6   แห่ง

1. โรงเรียนจุฬเทพ ม. 2 ถ. สุขุมวิท  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง( 0-3822-1418

2. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เลขที่ 54/41  ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง (   0-3823-2902

3. โรงเรียนบ้านรถไฟ  ม.6  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง (  0-3842-8615

4. โรงเรียนมารีวิทย์  ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง (  0-3822-2477  โทรสาร 0-3822-1927

5. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา  เลขที่ 285/103  ถ.พัทยา – นาเกลือ  ต.นาเกลือ   

   ( ( 0-3822-5479

6. โรงเรียนนานาชาติพัทยา  เลขที่ 382  ม.6 ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง (  0-3842-8849

         ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา      จำนวน   1   แห่ง

1.  โรงเรียนอักษรศึกษา ม.5 ถ.พัทยา – นาเกลือ  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  ( 0-3842-8938

 

โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา มีดังนี้

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา     จำนวน   1   แห่ง 

1.  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  (เปิดสอนระดับ  ปวช. – ปวส.)

เลขที่ 15/17 ม.2  ซ.วัดหนองเกตุใหญ่  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

( 0-3822-2118  โทรสาร  0-3822-3424

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    จำนวน   4   แห่ง

1. โรงเรียนพัทยาพาณิชยการ  ( เปิดสอนระดับ  ปวช. )  เลขที่  119  ถ.พัทยา -  นาเกลือ

ต.นาเกลือ   อ.บางละมุง    ( 0-3842-3938   

2. โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ  ( เปิดสอนระดับ  ปวส. ) เลขที่  119  ถ.พัทยา -  นาเกลือ

ต.นาเกลือ   อ.บางละมุง    ( 0-3842-3938

3. โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  ( เปิดสอนระดับ  ปวช. – ปวส.)  ม.11  ถ.เทพประสิทธิ์

ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง   ( 0-3830-0164-5

4. โรงเรียนบริหารธุรกิจคิงส์ตันพัทยา ( เปิดสอนระดับ  ปวช. – ปวส.)   เลขที่ 297/1-5 ม.6

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง   ( 0-3842-2126, 0-3842-9350

5. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา (เปิดสอนระดับ  ปวช.)  440  ม.9  ถ.สุขุมวิท     ต.หนองปรือ   

อ.บางละมุง  ( 0-3871-6247-9

  

           ​สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง

1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) ตั้งอยู่ที่  วิทยาลัยมหาดไทย  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง

  ( 0-3824-0245  ( นอกเขตเมืองพัทยา )

2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา  ตั้งอยู่ที่  39/4  ม. 5  ต. โป่ง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

  ( 0-3825-9050-55  ( นอกเขตเมืองพัทยา )

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  ตั้งอยู่ที่  199 ม.6  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 

  ( 0-3835-4580-6  ( นอกเขตเมืองพัทยา )

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ  ตั้งอยู่ที่ 43  ม.6  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี​

  ( 0-3835-8201  ( นอกเขตเมืองพัทยา )

5. มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งอยู่ที่  169 ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี

 ( 0-3810-2222  ( นอกเขตเมืองพัทยา )

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ตั้งอยู่ที่  79 ถ.บางนา - ตราด  ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 (​0-3874-3690-9  ( นอกเขตเมืองพัทยา )

​