ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksการดำเนินงานของชุมชน

​​​​

 การดำเนินงานของชุมชน 

 

ฝ่ายหน้าที่ตัวอย่างกิจกรรม
ปกครอง

1. บำบัดทุกข์บำรุงสุข

2.การดูแลชุมชนให้เป็นไปโดยกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบายของชาติ

3. การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปกครองท้องถิ่น

5. การส่งเสริมความสามัคคีของส่วนรวม

6. การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์

7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดทำป้ายคำขวัญ ป้ายชื่อชุมชน

2. สถิติการปกครองต่างๆ

3. การให้ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

4. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชน

6. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

7. การดูแลไฟฟ้าสาธารณะ แท้งค์เก็บน้ำ เป็นต้น

8. เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

2. ช่วยเหลือดูแลและระมัดระวังในการป้องกัน

3. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดเวรยามป้องกันรักษาความสงบภายในชุมชน

2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. รณรงค์ลดอบายมุข ลดอาชญากรรม

4. ป้องกันยาเสพติด

การคลัง

1. มีหน้าที่เกี่ยวกับการคลังและทรัพย์สินของชุมชน

2. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดทำบัญชีรับ - จ่ายเงินของชุมชน

2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือสหกรณ์ชุมชน

3. จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน

4. กระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนเสียภาษี

5. สำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือน ป้ายและร้านค้าเพื่อเสียภาษี

6. จัดหารายได้เข้าชุมชน

ฝ่ายหน้าที่ตัวอย่างกิจกรรม
สวัสดิการสังคม

1. จัดทำสวัสดิการของราษฎร

2. การสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้และผู้ประสบภัย

3. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สำรวจความยากจนในชุมชน

2. มอบสิ่งของช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ประสบภัย

3. สร้างสนามเด็กเล่น

4. สร้างที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน

5. สำรวจทำบัตรผู้มีรายได้น้อย

สาธารณสุข

1. การรักษาพยาบาล

2. การสุขาภิบาล

3. การวางแผนครอบครัว

4. การป้องกันโรค

5. การรักษาสภาวะแวดล้อมของชุมชน

6. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดให้มีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป

3. ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนวางแผนครอบครัว

4. ป้องกันโรคระบาด

5. ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดและถูกหลักอนามัย

6. จัดหาถังขยะไว้ในชุมชน

7. สร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

การศึกษา

1. การศึกษา

2. การลูกเสือ

3. กิจกรรมเยาวชน

4. กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา

5. การกีฬา

6. การพักผ่อนหย่อนใจ

7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สำรวจเด็กในวัยเรียน

2. จัดหาทุนช่วยเด็กนักเรียน

3. พัฒนาวัด โรงเรียน ศาสนสถาน

4. สร้างที่อ่านหนังสือประจำชุมชน

5. จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

6. ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน

7. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

8. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ, ส่งเสริมศีลธรรม

                                              

ฝ่ายหน้าที่ตัวอย่างกิจกรรม
การพัฒนา

1. การวางแผนโครงการและแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

2. การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เอกชน ตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ

3. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับการพัฒนา

4. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่พัฒนาชุมชน

2. สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนภายในชุมชน

3. สร้างที่ประชุมของชุมชน เช่น ที่ทำการชุมชน ศาลาประชาคม

4. ส่งเสริมอาชีพ (เช่น จักสาน ทำดอกไม้ ฯลฯ)

5. ให้ข้อมูลแก่เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน

6. การจัดตั้งอาชีพ


                                                                               แผนผังรูปแบบคณะกรรมการชุมชน

                                    รูปแบบคณะกรรมการชุมชน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​