ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksการไฟฟ้า

 การไฟฟ้า

              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่ 100 ม.2 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี          โทรศัพท์  038-222085  โทรสาร  038-221007   มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเมืองพัทยาอยู่ในความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองพัทยา (สถานะ ณ กันยายน 2559)

สถานีไฟฟ้าหม้อแปลง

รวม

(MPV)

โหลด

  ขนาด

 ( MVA )

  จำนวน

    NO.

โหลดสูงสุด

( MW )

1.สถานีไฟฟ้าบางละมุง50210060.30
2. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ50210058.40
3. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ (ชั่วคราว)5015032.90
4. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้50210052.20
5. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 250210060.80
6. สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว5015025..80

โดยแต่ละสถานีมีความรับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. สถานีไฟฟ้าบางละมุง จ่ายไฟในพื้นที่ ถนนพัทยากลาง, ถนนพัทยาสาย 2 ช่วงพัทยาเหนือ-พัทยากลาง, ชายหาดพัทยา

2. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 1 จ่ายไฟในพื้นที่ ต.นาเกลือ, ต.บางละมุง, ต.ตะเคียนเตี้ย

3. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2 จ่ายไฟในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล, ถนนพัทยาเหนือ

4. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ จ่ายไฟในพื้นที่ เขาพระตำหนัก, ถนนทัพพระยา

5. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จ่ายไฟในพื้นที่ ถนนพัทยาใต้, ถนนพัทยาสาย 2 ระหว่างพัทยาใต้ - พัทยากลาง

6. สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว จ่ายไฟในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว, ต.โป่ง, ต.บ่อวิน (บางส่วน)

จากสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่  อำเภอบางละมุง  ปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 149,713 ราย           เมื่อเปรียบเทียบสถิติจำนวนและประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กับปี พ.ศ. 2559 พบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8,508  ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.30  สรุปได้ดังนี้

 

   สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภท​.. 2558.. 2559เพิ่มขึ้น  (ลดลง)
จำนวนราย%​จำนวนราย%จำนวนราย%
1. ที่อยู่อาศัย (ไม่เกิน  150  หน่วย )13,7599.7413,0408.70(-719)(5.22)
2. ที่อยู่อาศัย (เกิน  150  หน่วย )103,76973.48112,17574.928,4068.10
3. กิจการขนาดเล็ก17,07112.0817,80011.887294.27
4. กิจการขนาดกลาง1,0680.751,1300.75625.80
5. กิจการขนาดใหญ่400.02440.02410.00
6. กิจการเฉพาะอย่าง8230.588670.57445.34
7. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร10.0000.00(-1)(0.00)
8. สูบน้ำเพื่อการเกษตร00.0000.0000.00
9. ไฟฟ้าชั่วคราว4,6743.314,6573.11(-17)(0.36)
รวมทั้งหมด141,205100.00149,713100.008,5086.30

 

  • ปัจจุบัน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   149,713    แห่ง
  • พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ  99.99  ของพื้นที่ทั้งหมด

    ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 

    ณ  กุมภาพันธ์ 2560​