ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Skip Navigation Linksการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร

​การใช้ประโยชน์ที่ดิน

            จากการพิจารณาข้อมูลสำรวจภาคสนามด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2552 สามารถจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพัทยา ได้ดังนี้

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่
ไร่ร้อยละ
ที่อยู่อาศัย14,42312.47
พาณิชยกรรม4,9304.26
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า6160.53
สถาบันการศึกษา6360.55
สถาบันศาสนา5010.43
สถาบันราชการ6100.53
การนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ3020.26
ถนน ตรอก ซอย3,9903.45
แม่น้ำ ลำคลอง บึง4,7184.08
เกษตรและที่ว่าง84,90073.43
รวม115,626100.00

ที่มา : รายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายโครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา (เมษายน 2553)

            1.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย  มีพื้นที่ทั้งหมด  14,423  ไร่  หรือร้อยละ  12.47  คิดเป็นอันดับ 2  รองจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมและที่ว่าง  บริเวณที่มีการกระจุกตัวของการใช้ที่ดินประเภทนี้มากที่สุดในพื้นที่ผังเมืองพัทยา  ได้แก่  บริเวณสองฟากถนนพัทยา - นาเกลือ  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่เดิม  บริเวณถนนทัพพระยาและถนนสุขุมวิท  รองลงมา  คือ  ด้านตะวันออกของถนนสุขุมวิทในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้แก่  บริเวณถนนเนินพลับหวาน  ถนนพรประภานิมิตร  และถนนเขาตาโล

            2.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  มีพื้นที่ประมาณ 4,930 ไร่  หรือร้อยละ 4.26 บริเวณที่มีการกระจุกตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมากที่สุด  ได้แก่  บริเวณถนนพัทยาเหนือถึงถนนพัทยาใต้ โดยเฉพาะถนนพัทยาสาย 1 และถนนพัทยาสาย 2  ที่เป็นย่านธุรกิจกลางคือที่มีทั้งโรงแรม ที่พักตากอากาศ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงให้บริการทั้งสองฟากถนน  นอกจากนั้นร้านค้าหรือย่านพาณิชยกรรมจะกระจายตัวตามถนนสายสำคัญ  ได้แก่  ถนนสุขุมวิท  ถนนเทพประสิทธิ์  และถนนเลียบหาดจอมเทียน

            3.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  มีพื้นที่ประมาณ  616  ไร่  หรือร้อยละ  0.53  ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของเมืองพัทยา คือ  พาณิชยกรรมและการอยู่อาศัยการกระจายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองพัทยามีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะกระจายตัวตามถนนสุขุมวิททางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 (ถนนชัยพรวิถี) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทซ่อมเครื่องยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถว

            4.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทการศึกษา  มีพื้นที่ประมาณ 636 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 สถานศึกษาส่วนใหญ่จะกระจุกตัวตามแนวถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายประธานของเมืองพัทยา  ส่วนบริเวณอื่นจะกระจายไปตามย่านชุมชนดั้งเดิมมีลักษณะควบคู่ไปกับศาสนสถาน

            5.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน  มีพื้นที่ประมาณ 501 ไร่ หรือร้อยละ 0.43  กระจายตัวตามถนนสุขุมวิท และย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีวัดและโรงเรียนอยู่ควบคู่กันไป

            6.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  มีพื้นที่ประมาณ 610 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 สถาบันราชการประกอบด้วย  ส่วนราชการท้องถิ่นกับส่วนราชการภูมิภาค  จะกระจายตัวตามถนนสุขุมวิท  ถนนพัทยาเหนือ  ถนนพัทยากลาง  ถนนพัทยาใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240

            7.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทการนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ   มีพื้นที่ประมาณ 302 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ถ้านับเอาสวนสาธารณะเป็นพื้นที่นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก ในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยาจะมีพื้นที่นันทนาการน้อยมาก  แต่เมืองพัทยามีพื้นที่ชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สามารถทดแทนพื้นที่ส่วนนี้ได้     จึงนับว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่นันทนาการมากนัก

            8.  ถนน  ตรอก  ซอย  มีพื้นที่ประมาณ 3,990 ไร่  หรือร้อยละ 3.45 ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ทางฟากตะวันตกของทางรถไฟ  ได้แก่  ถนนสุขุมวิท  ถนนพัทยา - นาเกลือ  ถนนพัทยาเหนือ  ถนนพัทยากลาง  ถนนพัทยาใต้  ถนนเทพประสิทธิ์  ถนนพัทยาสาย 1  ถนนพัทยาสาย 2  ส่วนทางด้านตะวันออกของทางรถไฟลักษณะเป็นถนนสายรองขนาดเขตทางแคบ  ได้แก่  ถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน  ถนนพรประภานิมิตร  ถนนเนินพลับหวาน  และถนนสุขุมวิท - ห้วยใหญ่  เป็นต้น

            9.  แม่น้ำ  ลำคลอง  บึง  มีพื้นที่ประมาณ 4,718 ไร่  หรือร้อยละ 4.08 ในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยาไม่มีแม่น้ำ มีแต่ลำคลอง ที่มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกสู่ทางทิศตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่ของแหล่งน้ำจะเป็นอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่  อ่างเก็บน้ำมาบประชัน  และอ่างเก็บน้ำซากนอก  และมีคลองหลักที่ไหลผ่านเมืองพัทยาลงสู่ทะเล  ได้แก่ คลอง  นาเกลือ  คลองหนองปรือ  ห้วยเสือแผ้ว และห้วยใหญ่ เป็นต้น

            10.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม และที่ว่าง  มีพื้นที่ทั้งหมด 84,900 ไร่ หรือร้อยละ 73.43        มีพื้นที่มากที่สุดในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  ส่วนใหญ่จะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์มากนักสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม  เช่น  นาข้าว  ไร่มันสำปะหลัง  จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหล  ตำบลโป่ง  ตำบล     หนองปรือ  ตำบลห้วยใหญ่  ส่วนในเขตเมืองพัทยาจะเป็นที่ว่างเปล่า

          การใช้ประโยชน์อาคาร

            1.  ที่อยู่อาศัย  มีทั้งหมด 69,788 หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน 8,148,369 ตารางเมตร มีมากที่สุดจากทุกประเภท    โดยกระจายอยู่ตามชนิดของอาคาร ได้แก่  บ้านเดี่ยว 42,572 หลัง  อาคารเดี่ยว 1,071 หลัง  ทาวเฮ้าส์ 9,486 หลัง       ห้องแถว 6,723 หลัง  โรงแรม 3,143 หลัง  อาคารที่ไม่จดทะเบียน ( แฟลต, แมนชั่น ) 1,617 หลัง  อาคารที่จดทะเบียน  ( คอนโดมิเนียม ) 262 หลัง  เรือนแพ 476 หลัง  ท่าเรือ 5 หลัง และอื่นๆ 215 หลัง

            2.  พาณิชยกรรม  มีทั้งหมด  12,553  หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน 2,305,362 ตารางเมตร มีมากเป็นอันดับ 2       รองจากที่อยู่อาศัย  แยกตามชนิดของอาคารได้ดังนี้  บ้านเดี่ยว 2,844 หลัง  อาคารเดี่ยว 1,209 หลัง ทาวเฮ้าส์ 542 หลัง ห้องแถว 2,048 หลัง  ตึกแถว 3,623 หลัง  โรงแรม 1,962 หลัง  เรือนแพ 19 หลัง  ท่าเรือ 4 หลัง  อาคารสำนักงาน 179 หลัง และอื่นๆ 123 หลัง

            3.  อุตสาหกรรมและคลังสินค้า  มีอาคารทั้งหมด 1,122 หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน 377,120  ตารางเมตร  แยกตามชนิดของอาคาร  ได้ดังนี้  บ้านเดี่ยว 631 หลัง  อาคารเดี่ยว 314 หลัง  ทาวเฮ้าส์ 13 หลัง  ห้องแถว 104 หลัง  ตึกแถว 17  หลัง และอื่นๆ อีก 43 หลัง

            4.  สถาบันการศึกษา  มีอาคารทั้งหมด 610 หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน 198,956 ตาราเมตร  แยกตามชนิดของอาคาร  ได้แก่  บ้านเดี่ยว 442 หลัง  อาคารเดี่ยว 126 หลัง  ห้องแถว 29 หลัง  ตึกแถว 8 หลัง และอื่นๆ อีก 5 หลัง

            5.  ศาสนสถาน  มีอาคารทั้งหมด  869 หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน 113,520 ตารางเมตร  โดยแยกตามชนิดของอาคาร  ได้แก่  บ้านเดี่ยว 426 หลัง  อาคารเดี่ยว 138 หลัง  ทาวเฮ้าส์ 4 หลัง  ห้องแถว 5 หลัง  ตึกแถว 3 หลัง และอื่นๆ อีก 293 หลัง

            6.  สถาบันราชการ  มีอาคารทั้งหมด  623  หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน  165,239  ตารางเมตร  โดยแยกตามชนิดของอาคาร  ได้แก่  บ้านเดี่ยว 456 หลัง  อาคารเดี่ยว 124 หลัง  ทาวเฮ้าส์ 3 หลัง  ห้องแถว 11 หลัง  ตึกแถว 20 หลัง     และอื่นๆ อีก 9 หลัง

            7.  นันทนาการ  มีอาคารทั้งหมด  217  หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน 127,507 ตารางเมตร  โดยแยกตามชนิดของอาคาร  ได้แก่  บ้านเดี่ยว 112 หลัง  อาคารเดี่ยว 40 หลัง  ทาวเฮ้าส์ 4 หลัง  และอื่นๆ อีก 61 หลัง

            8.  อื่นๆ  มีอาคารทั้งหมด  3,035 หลัง  มีพื้นที่คลุมดิน  527,355 ตาราเมตร  แยกตามชนิดอาคาร  ได้แก่  บ้านเดี่ยว  462  หลัง  อาคารเดี่ยว 1,998 หลัง  ห้องแถว 13 หลัง  ตึกแถว 21 หลัง  โรงแรม 13 หลัง  อาคารที่ไม่จดทะเบียน ( แฟลต, แมนชั่น ) 40 หลัง  เรือนแพ 3 หลัง  อาคารสำนักงาน 2 หลัง  และอื่นๆ 483 หลัง