ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 1. ​ ระบบถนน

  ( 1 )    ลำดับชั้นของถนน ( Road  Hierarchy )

                          ระบบถนนภายในเขตผังเมืองพัทยาจำแนกตามลักษณะการให้บริการ ( Functional  Classification )  เป็น  4  ประเภท  ดังนี้

              -  ถนนสายประธาน ทางด่วน ทางหลวงพิเศษ ( Arterial Streets, Expressways, Freeways )   เป็นถนนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง รองรับการจราจรระยะไกล การจราจรผ่านเมืองและการจราจรเข้า – ออกเมือง  ลักษณะของการจราจรจะมีความเร็วและปริมาณสูง ถนนสายประธานจะมีแนวถนนต่อเนื่องและมีระยะทางยาว โดยปกติมักจะควบคุมการเชื่อมต่อและการเข้า - ออก ( Access  Control )  ของถนน  ถนนสายประธานในเขตผังเมืองรวม   เมืองพัทยา  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3  (  ถนนสุขุมวิท )  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  7  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36

              -  ถนนสายหลัก  ( Major  Streets )  ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานและถนน      สายรอง  เป็นถนนที่เชื่อมโยงศูนย์กลางต่างๆ ของเมืองพัทยาเข้าด้วยกัน  มีแนวถนนยาวและต่อเนื่องลักษณะของการจราจรจะมีความเร็วและปริมาณค่อนข้างสูง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3240  ถนนนาเกลือ - พัทยา        ถนนพัทยาเหนือ  ถนนพัทยากลาง  ถนนพัทยาใต้  ถนนเทพประสิทธิ์ ถนนพัทยาสาย 2  ถนนพัทยาสาย 3              ถนนจอมเทียน  ถนนพรประภานิมิตร  ถนนเนินพลับหวาน  และถนนชัยพฤกษ์ 2  เป็นต้น

  -  ถนนสายรอง  ( Minor  Streets )  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ถนนรวบรวมและกระจายการจราจร ( Collector/Distributor  Streets )  หน้าที่รวบรวมและกระจายการจราจรระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อย เป็นถนนที่ให้บริการพื้นที่บริเวณสองฝั่งของถนน  ลักษณะของการจราจรจะมีความเร็วค่อนข้างต่ำ  เนื่องจากถูกรบกวนจากกิจกรรมบริเวณสองฝั่งของถนน  มีปริมาณจราจรอยู่ในช่วงปานกลางถึงต่ำ  ได้แก่  ถนนสว่างฟ้า  ถนนโพธิสาร  ถนนพัทยาสาย  1  ถนนพัทยาสาย 2  ถนนพัทยาสาย 3 และถนนชัยพฤกษ์  1  เป็นต้น

   -  ถนนสายย่อย ( Local / Access  Roads )  ทำหน้าที่บริการการเข้าถึงพื้นที่ ( Accessibility )   เป็นหลัก  เป็นถนนที่มีขนาดเขตทางแคบ ลักษณะของการจราจรมีความเร็วและปริมาณต่ำ เป็นถนนที่มีระยะทางสั้นๆ ได้แก่  ตรอก  ซอย  ต่างๆ

                          ( 2 )  ลักษณะโครงข่ายถนน  ( Network  Pattern ) 

                                 โครงข่ายถนนในเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยาโดยเฉพาะเมืองพัทยามีลักษณะเป็นแบบตาราง   หมากรุก  ( Gridiron )  มีถนนสายประธานและถนนสายหลักวางตัวในแนวเหนือ - ใต้  ได้แก่  ถนนสุขุมวิท  ถนนนาเกลือ-พัทยา ถนนพัทยาสาย  2  และ ถนนพัทยาสาย  3  และมีถนนสายหลักในแนวตะวันออก - ตะวันตกที่แยกจาก          ถนนสุขุมวิทเข้าสู่ตัวเมืองพัทยา  ในลักษณะ  Super Lines ตัดกับถนนแนวเหนือ - ใต้ในลักษณะตารางหมากรุก ได้แก่  ถนนพัทยาเหนือ   ถนนพัทยากลาง  ถนนพัทยาใต้  และถนนเทพประสิทธิ์

                                  สภาพปัจจุบันของโครงข่ายถนน  แบ่งพิจารณาออกได้เป็น  2  พื้นที่หลักได้แก่  พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกของถนนสุขุมวิทหรือบริเวณตัวเมืองพัทยา เป็นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นของถนน    มากที่สุด  ถนนส่วนใหญ่มีขนาดเขตทางอยู่ในช่วงระหว่าง  10 - 20  เมตร  มีจำนวนช่องทางจราจร 2 - 4 ช่อง  ลักษณะของโครงข่ายถนนค่อนข้างเป็นระบบโดยมีรูปแบบเป็นตารางหมากรุก  อย่างไรก็ตามยังขาดถนนสายรองในแนว   ตะวันออก - ตะวันตก  ที่จะทำหน้าที่เชื่อมถนนสายหลักในแนวเหนือ - ใต้ และรองรับการเดินทางในแนวดังกล่าวนี้     ถนนสายสำคัญในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของถนนสุขุมวิท  ได้แก่  ถนนพัทยา - นาเกลือ  ถนนพัทยาเหนือ         ถนนพัทยากลาง   ถนนพัทยาใต้   ถนนเฉลิมพระเกียรติ   ถนนพัทยาสาย 2   ถนนพัทยาสาย 1   ถนนโพธิสาร  ถนนจอมเทียน  และถนนเทพประสิทธิ์  สำหรับพื้นที่บริเวณฝั่งตะวันออกของถนนสุขุมวิทเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว      ในปัจจุบันลักษณะโครงข่ายของถนนยังไม่เป็นระบบมีเพียงถนนในแนวตะวันออก - ตะวันตกที่แยกออกจากถนนสุขุมวิทให้บริการเท่านั้น   โดยถนนสายสำคัญ  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240  ถนนพรประภานิมิตร  ถนนเนินพลับหวาน  ถนนเขาตาโล  และถนนบุญสัมพันธ์  เป็นต้น  ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางแผนและพัฒนาโครงข่ายถนนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต