ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​​อำนาจหน้าที่เมืองพัทยา 

ตามมาตรา 62  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย  เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้

   1.    การรักษาความสงบเรียบร้อย

   2.    การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

   3.    การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

   4.    การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

   5.    การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

   6.    การจัดการจราจร

   7.    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   8.    การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และการบำบัดน้ำเสีย

   9.    การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

 10.   การจัดให้มีการควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  และที่จอดรถ

 11.   การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจำหน่ายอาหาร  โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น          

 12.   การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

 13.   การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 14.   อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

​ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

มาตรา  16

1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบาย

3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

4.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

5.  การสาธารณูปการ

6.  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ

7.  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.  การจัดการศึกษา

10.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

11.  การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.  การส่งเสริมกีฬา

15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.  การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

19.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

24.  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.  การผังเมือง

26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.  การควบคุมอาคาร

29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.  กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด​​


​​